Sa oled siin

Hoolduskoormuse rakkerühm

 

 

 

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma loomise otsustas Vabariigi Valitsus 3. detsembril 2015.

Rakkerühma ülesanne oli kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja inimeste vajadustest lähtuvad lahendused.

Rakkerühma tööd koordineeris Riigikantselei. Tegevusi rahastati ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine".

Valitsus sai ülevaate rakkerühma tööst 21. detsembril 2017.

Rakkerühma lõpparuanne (804.23 KB)

Hoolduskoormuse vähendamiseks loodi rakkerühm

 

Rakkerühma liikmed:

 • Sotsiaalministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Riigikantselei
 • Eesti Haigekassa
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • MTÜ Eesti Omastehooldus
 • MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
 • Eesti Linnade Liit
 • Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Tartu Linnavalitsus
 • Teenusmajanduse Koda
 • MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Eesti Õdede Liit
 • Eesti Perearstide Selts 
 • Reeli Sirotkina

 

Rakkerühma ülesanded:

 • Kaardistada probleemid sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumises ja hooldusvajaduse ennetamisel, mis viivad ülemäärase hoolduskoormuse tekkele. Probleemid kaardistatakse erinevate sihtgruppide lõikes (puudega täisealised, puudega lapsed (sh lapsed, kes täisealiseks saanuna on jäänud pereliikme hoole alla), vanemaealised) võttes arvesse kohalike omavalitsuste erinevusi ja planeeritavat haldusreformi, teenuste kättesaadavust ja rahastust, hinnates valdkondade vahelist koostööd ja teenuste integreeritust;
 • Töötada välja poliitikasuunised ja lahendused, mis võimaldavad pakkuda toetuste ja teenuste koosmõjus kvaliteetseid ning inimeste vajadustest lähtuvaid hoolduskoormust ennetavaid ja vähendavaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid;
 • Töötada välja poliitikasuunised ja lahendused tagamaks hoolduskoormust ennetavate ja vähendavate teenuste olemasolu, kättesaadavus ja kvaliteet nii riiklikult kui kõikides omavalitsustes vastavalt nõudlusele ja vajadusele.

Riigisekretäri käskkiri rakkerühma loomise kohta (97.8 KB)

23.09.2016 muudetud käskkiri (91.58 KB)

 

Rakkerühma nõupidamiste materjalid


26.01.2016
Rakkerühma juhi, Anniki Lai ettekanne (84.79 KB)
Ülevaade sotsiaalvaldkonna eesmärkidest (386.39 KB)
Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis: Maailmapanga uuringu kokkuvõte (243.82 KB)
Iseseisvalt osutatavad õendusabiteenused (99.67 KB)
Maailmapanga uuringu lähteülesande tutvustus (58.05 KB)

26.04.2016
Suure hooldusvajadusega lapsed sotsiaal- ja haridusvaldkonnas (499.4 KB)
Maailmapanga ettekanne pikaajalise hoolduse olukorrast Eestis (890.08 KB)

31.10.2016
Maailmapanga ettekanne (910.41 KB)
Protokoll (512.35 KB)

30.05.2017
Protokoll (83.58 KB)

5.06.2017 seminar "Eeldused pikaajalise hoolduse süsteemi tekkeks Eestis"
Anniki Lai, hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma loomise eesmärk (258.06 KB)
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnavõtt (353.89 KB)
Aparnaa Somanathan, Reducing the burden of care in Estonia (2.66 MB)
Anne Hendry, Integrated Care in the UK (3.83 MB)
Pasi Pohjola, Health, social services and regional government reform (2.98 MB)

Aruanne: vabatahtlike ja kogukonna roll pikaajalises hoolduses. Kaie Kootov, sotsiaalsete ettevõtete võrgustik (175.7 KB)

Juhtumianalüüs: andmete ühendamine. Rauno Mäekivi, Taavi Lai (94.22 KB)

Rakkerühma lõpparuanne (804.23 KB)

 

Rakkerühm lähtus oma tegevuse planeerimisel erinevatest olemasolevatest analüüsidest ja informatsioonist ning varasemalt erinevate osapoolte ja huvigruppide poolt tõstatatud probleemkohtadest.

Rakkerühma töö käigus kutsuti temaatilistele aruteludele vajadusel osalema laiem ring osalisi, et kõik olulised valdkonnaga seotud partnerid saaksid anda sisendi rakkerühma töösse.

Mis on rakkerühm?

 

Rakkerühmi hakati riigikantselei juurde looma 2011. aastal.

Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd.

Varasemalt on Riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm.

Lähemalt rakkerühmadest.

 

 

Viimati uuendatud: 12. september 2019