Sa oled siin

Innovatsioonitiim

Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta Eesti avalikke teenuseid koostöös ministeeriumite ja allasutustega kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Tiim korraldab ka innovatsioonivõrgustiku iKlubi kokkusaamisi ning teenusedisaini koolitusi avaliku sektori ametnikele.

Tiim loodi avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekul juunis 2018 kuue ministeeriumi ühise algatusena. Tänaseks on ühinenud ministeeriume kokku seitse.

Tiimi töös osalevad Riigikantselei, Siseministeerium ning kõik ühendministeeriumis paiknevad ministeeriumid - Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium. Liituma on oodatud ka kõik teised ministeeriumid.

Tiim on loodud eksperimendina kolmeks aastaks (juuni 2018 - juuni 2021). Kui ettevõtmine ennast õigustab, siis jätkatakse. Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Merilin Truuväärt, Daniel Kotsjuba ja Helelyn Tammsaar

 

Innovatsioonitiimi arendusprogrammi eesmärk on avalike teenuste arendamine kasutajasõbralikumaks inimkeskse lähenemise abil. Avatud innovatsioonile omaselt kaasame protsessi nii lõppkasutajaid kui koostööpartnereid igast sektorist, ammutame inspiratsiooni ning õpime maailmakogemusest. 

Ministeeriumide kantslerid valisid  välja kolm uut projekti avaliku sektori innovatsiooniprogrammi, innovatsiioonitiim pakub võimaluse programmiga liituda kahele lisaprojektile:

1. Vajaduspõhine eesti keele õpe ja nõustamine muust rahvusest täiskasvanutele

Projekti eesmärk on suurendada teisest rahvusest püsielanike ning uussisserändajate aktiivset suhtlemist eesti keeles: võimalusi omandada keelt sobivates õppevormides, seda igapäevaselt praktiseerida ning selle abil end Eestis teostada.

Tiimis on esindatud: kultuuriministeerium, Integratsiooni SA, haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ja siseministeerium.

2. Jätkutugi kõrge riskikäitumisega noortele

Projekti fookuses on kõrge riskikäitumisega 11-26aastased lapsed ja noored, kes on lahkumas vanglast, kinnisest lasteasutusest või mitmedimensiooniliselt pereteraapialt. Eesmärgiks on tagada nende turvaline kohandumine vabaduses ja eakohane iseseisvumine. Noorte perede ja lähivõrgustiku kaasamine projekti sihtgruppi tuleneb tõdemusest, et kogukonda naasmisel ei pakuta neile noortele ja lastele piisavalt tuge.

Tiimis on esindatud: sotsiaalkindlustusamet, justiitsministeerium, Viru vangla, Maarjamaa hariduskolleegium ja Viimsi vallavalitsus.

3. Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine

Täna on Eesti inimestel keeruline valitseda oma terviseandmeid, puudub ka selge arusaam, kust alustada usaldusväärse ja arusaadava tervisealase teabe otsimisega. Projekti eesmärgiks on lõppkasutaja huvidest ja vajadustest lähtuv, atraktiivne ja mugav personaalne terviseplatvorm, mis võimestab inimest võtma vastutust enda tervise eest, olema võrdne partner tervishoiusüsteemis ning tegema tõenäoliselt paremaid tervisealaseid otsuseid, et nautida kauem tervemat ja pikemat elu.

Tiimis on esindatud: sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Teaduspark Tehnopol tervisetehnoloogia klaster Connected Health, Eesti Tervisemajanduse Koda ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

4. Sekkumine alaealistele uimastitarvitajatele

Kahekümne aasta jooksul on järjest kasvanud 15–16-aastaste kooliõpilaste osakaal, kes on vähemalt korra elu jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet. Uuringud näitavad, et noored, kes tarvitavad enam uimasteid, panevad suurema tõenäosusega toime ka õigusrikkumisi või võtavad riske seksuaaltervise valdkonnas. Täna on teiste riikide praktikana Eestis üle võetud tõenduspõhised lühisekkumised narkootikume tarvitanud täiskasvanutele, kuid mitte alaealistele. Projekti eesmärgiks on noortele suunatud ning toimivad lühisekkumised, mida saaks edaspidi rakendada ka kohalikes omavalitsustes.

Tiimis on esindatud: Politsei- ja Piirivalveamet, siseministeerium, justiitsministeerium, Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, haridus- ja teadusministeerium ning Nõmme kohaliku omavalituse lastekaitse töötaja.

5. Eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamine

Põllumajandus- ja kalandussektoris on lubatud kasutada eriotstarbelist aktsiisisoodustusega diislikütust. Märkimisväärse väärkasutuse tõttu jääb täna riigil jääb saamata ca 4,7 mln eur aktsiisitulu aastas. Projekti eesmärgiks on sügavamalt mõista nii väärkasutuse mehhanisme ja tagamaid, kui ka seda, milliste kriteeriumite põhjal tuleks määratleda otstarbelist kasutamist.

Tiimis on esindatud: maaeluministeerium, rahandusministeerium, maksu- ja tolliamet ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Ajakava ja korralduslik info

Innovatsiooniprogramm kestab 2020. aasta jaanuarist jaanipäevani. Lahenduste testimine ja mõju pikem mõõtmine võivad jääda suveperioodi, projektide lõpptulemusi esitletakse septembri I-Klubis.

Koolituspäevad toimuvad 2020. aastal:

7. – 8. jaanuar: probleemi avamine
Ajavahemikus 27. jaanuar – 12. veebruar: meeskonna individuaalne vahesessioon Innotiimiga (u 4h)
18.–19. veebruar: kasutajaintervjuude analüüs ja süntees
17. – 18. märts: probleemi täpsustamine, fookuse valik ja lahenduste genereerimine
Ajavahemikus 25. – 27. märts: meeskonna individuaalne vahesessioon Innotiimiga (u 4h)
8. aprill: ettekanded tiimi senisest tööst ja lahendusettepanekutest I-Klubis
28., 29. või 30. aprill: individuaalsed seminarid ja/või koosloome oluliste osapooltega
9. – 10. juuni: töö lahendustega
25. august: tulemuste kokkuvõtmine, ettevalmistused iKlubi ettekandeks
17. september: projektide tulemuste esitlus I-Klubis

Koolituspäevad toimuvad ajavahemikus kl 9:30-17:00, enamasti ühendministeeriumi hoones. Programmi juhib Innovatsioonitiim, väliskoolitajaid kaasatakse erinevates etappides.

Programmi ühistele koolituspäevadele lisandub iseseisev arendustöö tiimides. Innovatsiooniprogrammi projektidele tuleks tiimiliikmetel varuda keskmiselt üks tööpäev nädalas. Kandideerimise tingimuseks on, et tiimi liikmed saavad osaleda vähemalt 75% ühistöö päevadest ja igal koolituspäeval on kohal enamik meeskonnast. Peame oluliseks, et igal osalejal on vahetu juhi toetus panustamaks projekti.

 

Lõppenud projektid

Kiiruseületamise vähendamine
Projekti eesmärk on kahandada inimvigastusi Eesti liikluses, katsetades erinevaid lahendusi kiiruseületamise vähendamiseks. Loe lisa » (1.65 MB)

Ettevõtja kontaktpunkt
Mõtleme lahendustele, mis aitavad alustaval ettevõtjal jalad alla saada. Kaugem eesmärk on koondada ettevõtjale vajaminev info, teenused ja kohustused ühte aknasse. Loe lisa » (1.25 MB)

Prügi sorteerimine
Projekti eesmärk on suurendada prügi sorteerimist Eestis, katsetades inimesi prügi sorteerimisele ja prügi tekke vähendamisele motiveerivaid lahendusi. Loe lisa » (1.78 MB)

Elektroonne majutuskaart
Eesmärk on muuta majutusteenuse kasutajate registreerimine majutusettevõttesse kiiremaks ja mugavamaks nii, et see aitaks paremini kaitsta ka riigi sisejulgeolekut. Loe lisa » (1.04 MB)

Puude määramine
Eesmärk on vähendada puudega inimeste või nende lähedaste administratiivset koormust ja pakkuda puudega inimesele koheselt abi, mida ta vajab. Loe lisa » (478.39 KB)

Vähipatsiendi raviteekond
Eesmärk on muuta raviteekond vähipatsiendile sujuvamaks ja turvalisemaks, toetades võimalusi vähi varasemaks avastamiseks ning tulemuslikumaks raviks. Loe lisa » (4 MB)

Nõudetransport
Eesmärk on suurendada maal elavate inimeste spontaanset liikumisvabadust, avalike teenuste kättesaadavust, toetada tööturule naasmist ja seeläbi vähendada regionaalseid probleeme. Loe lisa » (34.43 MB)

Õigusloome tõhustamine
Eesmärk on luua terviklik õigusloome/poliitikakujundamise protsessi toetav kasutajasõbraliku IT-platvormi prototüüp, et toetada eelnõude koostajate ja teiste Eesti elust huvitatud inimeste läbipaistvat
koosloomeprotsessi. Loe lisa » (2 MB)

 

 

iKlubi ja koolitused

 

 

Innovatsioonitiimi eesmärk on uuendustele avatud mõtteviisi juurutamine avalikus sektoris.

Innovatsioonitiimi eestveetav võrgustik iKlubi koondab kogukonda inimestest, kes oma töös kasutajakeskselt mõtlevad, peavad omavahel nõu, jagavad materjale ning häid ja halbu õpikogemusi. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldame iKlubile põnevaid inspiratsiooniloenguid ja töötubasid.

Lisaks iKubile korraldame ka teenusedisaini koolitusi ning disainisprinte. Oleme valmis kujundama innovatsioonitiimis kaasa löövale avaliku sektori organisatsioonile just tema vajadustele vastava töötoa või koolituse.

Vaata ka iKlubi Facebooki lehte.

Üritused

22.11.2019 Innotiim WUDil

14.11.2019 I-Klubi seminar: eksperimenteerimisest

15.10.2019 I-Klubi vol 6: lahendused

15.06.2019 I-Klubi vol 5: räägi kaasa 

30.04.2019 Innovatsiooni sprint Riigikantseleis

25.04.2019  I-Klubi vol 4: innotiimi projektid

06.03.2019 Teenusedisaini koolitus SF administratsiooni metsaseminaril

27.02.2019 I-Klubi vol 3: kogemused

06.02.2019 I-Klubi vol 2: Uus aasta

24.01.2018 Teenusedisaini koolitus RTKs

30.10.2018  Behavioural inisghts töötuba Lauren Kellyga

12.10.2018  I-Klubi vol 1: Uuendajate võrgustik alustab

19.09.2018 Innovatsiooniseminar Justiitsministeeriumiga
 

 

Toimunud iKlubi sündmusi 7

 

Toimunud koolitusi 9

 

Osalenud inimeste arv 437

 

Osalenud organisatsioone 102

 

Meetodid

Kasutame oma projektides ja koolitustel erinevaid teenusedisaini meetodeid. Hulk eestikeelseid töölehti ning viiteid maailma kogemusele on leitavad lehel teenusedisin.info

Meetodid

Tööviisid

Maailma kogemus

 

 

Kontakt

Merilin Truuväärt

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 53 449 494
merilin.truuvaart[at]riik[dot]ee

 

Daniel Kotsjuba

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 520 5288
daniel.kotsjuba[at]riik[dot]ee 

 

Helelyn Tammsaar

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 56 800 704
helelyn.tammsaar[at]riik[dot]ee

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 6. detsember 2019