Sa oled siin

Innovatsioonitiim

Innovatsioonitiimi arendusprogrammi eesmärk on avalike teenuste arendamine kasutajasõbralikumaks inimkeskse lähenemise abil. Avatud innovatsioonile omaselt kaasame protsessi nii lõppkasutajaid kui koostööpartnereid igast sektorist, ammutame inspiratsiooni ning õpime maailmakogemusest. Otsime uusi, kastist-väljas lahendusi ja piloteerime või prototüübime neid saamaks kohest kasutajate tagasisidet.

Kandideerima ootame probleemide, mitte lahendustega!

Kandideerimisavalduses palume täpsemalt kirjeldada teenust, lahendatavat probleemi ja keda näete kasutaja rollis; samuti teie meeskonna motivatsiooni ja liikmeid.

Eelistatud on projektid, kus tiimi moodustavad mitme avaliku sektori organisatsiooni esindajad. Peame oluliseks, et projektil on juhtkonna toetus.
Inspiratsiooniks vaata allpool meie esimese vooru ning teise vooru projekte.

Ootame kandideerima motiveeritud ja lahendustele avatud tiime

Kandideerimine toimub tiimiga, kel on olemas selge teenuse omanik, projektijuht ja lahendamist vajav väljakutse või probleem. Tiimi suurus on 5-8 liiget, kitsama valdkonna spetsialiste kaasatakse programmi jooksvalt ja vastavalt vajadusele. Projekti võiks olla kaasatud ka (keskastme) juht, kes vastutab valdkonna eest, millega arendatav teenus enim seondub.

Innovatsioonitiim jätab endale võimaluse teha meeskonna koosseisu osas soovitusi ja täiendusi, et tiim koosneks võimalikult laia tausta ja rolliga liikmetest ning kus oleks ka kindel teenuse omanik.

Projektide valik

Avalduste alusel valime hiljemalt 10. detsembriks 2019 koos kantsleritega välja programmis osalevad kolm projekti. Innovatsioonitiim võib pakkuda võimalust osaleda programmis täiendavalt kahele tiimile, kelle puhul jääb aktiivne projektijuhtimine tiimi enda kanda.

Ajakava ja korralduslik info

Innovatsiooniprogramm kestab 2020. aasta jaanuarist jaanipäevani. Lahenduste testimine ja mõju pikem mõõtmine võivad jääda suveperioodi, projektide lõpptulemusi esitletakse septembri I-Klubis.

Koolituspäevad toimuvad 2020. aastal:

7. – 8. jaanuar: probleemi avamine
Ajavahemikus 27. jaanuar – 12. veebruar: meeskonna individuaalne vahesessioon Innotiimiga (u 4h)
18.–19. veebruar: kasutajaintervjuude analüüs ja süntees
17. – 18. märts: probleemi täpsustamine, fookuse valik ja lahenduste genereerimine
Ajavahemikus 25. – 27. märts: meeskonna individuaalne vahesessioon Innotiimiga (u 4h)
8. aprill: ettekanded tiimi senisest tööst ja lahendusettepanekutest I-Klubis
28., 29. või 30. aprill: individuaalsed seminarid ja/või koosloome oluliste osapooltega
9. – 10. juuni: töö lahendustega
25. august: tulemuste kokkuvõtmine, ettevalmistused iKlubi ettekandeks
17. september: projektide tulemuste esitlus I-Klubis

Koolituspäevad toimuvad ajavahemikus kl 9:30-17:00, enamasti ühendministeeriumi hoones. Programmi juhib Innovatsioonitiim, väliskoolitajaid kaasatakse erinevates etappides.

Programmi ühistele koolituspäevadele lisandub iseseisev arendustöö tiimides. Innovatsiooniprogrammi projektidele tuleks tiimiliikmetel varuda keskmiselt üks tööpäev nädalas. Kandideerimise tingimuseks on, et tiimi liikmed saavad osaleda vähemalt 75% ühistöö päevadest ja igal koolituspäeval on kohal enamik meeskonnast. Peame oluliseks, et igal osalejal on vahetu juhi toetus panustamaks projekti.

Kandideerimine

Kandideerimise vormi leiad siit. Kandideerimise tähtaeg on 1. november 2019.

Kui vajad lisainfot, vaata Korduma Kippuvaid Küsimusi või võta ühendust innovatsioonitiimi projektijuhtidega (allpool):

Innovatsiooniprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
 

Korduma Kippuvad Küsimused

Milliste probleemide/teenustega tulla kandideerima?

Probleemid/teenused võivad olla väga erinevad. Need võivad olla nii konkreetset käitumuslikku probleemi puudutavad (nt prügi mittesorteerimine või laste vähene liikumine), ühist administratiivset kitsaskohta adresseerivad (nt mõne sisebürokraatia probleemi lahendamine). Teenuse sihtrühmaks võib olla nii laiem elanikkond kui ametnikud.
Silmas tuleks aga pidada järgmist:
• Lahendatav küsimus võiks olla piisavalt käegakatsutav, et see jõuaks maksimaalselt aastaga probleemi täpsustamisest konkreetsete testitud lahendusteni. Näiteks, vananev rahvastik või transpordi tulevik on liiga laiad teemad.
• Projektid peavad olema lahenduste suhtes avatud – esitamiseks ei sobi teemad, kus soovitud lahendus/lahendused on juba teada ja neile soovitakse vaid kinnitust ja teostust. Näiteks, kuidas rakendada soolisi kvoote ettevõtete nõukogudele.
• Eelistatud projektid võiksid adresseerida probleeme, mis on rohkem kui ühe ministeeriumi haldusalas. Eelistame ministeeriumide, allasutuste ja ka kohalike omavalitsuste koosluseid.
• Pakutud teemade eest vastutajatel on võimalus ja valmisolek meeskonnaga lahendustesse panustada. Innotiim aitab protsessi vedamise ja uuenduslike meetoditega, kuid suur osa sisulisest tööst jääb valdkonna spetsialistide kanda.

Kas kõik võivad kandideerida?

Kandideerida võivad kõik, kuid eelistame ministeeriume, kes on õla alla pannud Innovatsioonitiimi tegevusele.

Kuidas hea tiim kokku panna?

Ootame osalema teenusega seotud mitmekesiseid ja motiveeritud meeskondi. Ideaalset meeskonda juhib teenuse omanik ning sinna on kaasatud nii mitme valitsemisala ja-/või tasandi poliitikakujundajad kui ka teenuse osutajad erinevatest rollidest. Tiimi võivad kuuluda ka era- ja kolmanda sektori esindajad.
Tiimi tuumiku peaksid moodustama projektiga enim haakuvad ning lahenduste väljaarendamiseks vajaliku taustaga inimesed, sh nii teenuste arendajad kui teenuse pakkujad. Kitsama valdkonna spetsialiste kaasatakse programmi jooksvalt ja vastavalt vajadusele (nt õigusloome-, andme-, kommunikatsioonispetsialist jms).

Kuidas erineb innovatsioonitiimi programm Praxise ja Velveti ATAP'i koolitusest?

Teeme ATAP'i eestvedajatega koostööd. Innovatsioonitiimi programm on jaotatud pikema aja peale, paneb võrreldes ATAP'i programmiga rohkem rõhku arendustööle tiimides ning jõuab lahenduste testimise või katsetuste mõju mõõtmiseni.

Millised on kandideerimise tingimused?

Kandideerimise tingimuseks on, et meeskonna liikmed saavad osaleda vähemalt 75% ühistöö päevadest ja igal koolituspäeval on kohal / esindatud enamik meeskonnast. Peame oluliseks, et igal osalejal on vahetu juhi toetus panustamaks projekti.

Mida mõtlete arenduse all?

Projektide käigus sündivad lahendusideed võivad olla väga eripalgelised. Tegu võib olla katsetustega inimkäitumist mõjutada, uue teenusmudeli või teenusprotsessi piloteerimine või IT-lahenduse prototüüpimine. Projektide arendused või probleemide lahendused kujunevad töö käigus, toetudes põhjalikule eelanalüüsile programmi esimestes etappides.

Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta Eesti avalikke teenuseid koostöös ministeeriumite ja allasutustega kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Tiim korraldab ka innovatsioonivõrgustiku iKlubi kokkusaamisi ning teenusedisaini koolitusi avaliku sektori ametnikele.

Tiim loodi avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekul juunis 2018 kuue ministeeriumi ühise algatusena. Tänaseks on ühinenud ministeeriume kokku seitse.

Tiimi töös osalevad Riigikantselei, Siseministeerium ning kõik ühendministeeriumis paiknevad ministeeriumid - Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium. Liituma on oodatud ka kõik teised ministeeriumid.

Tiim on loodud eksperimendina kolmeks aastaks (juuni 2018 - juuni 2021). Kui ettevõtmine ennast õigustab, siis jätkatakse. Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Merilin Truuväärt, Daniel Kotsjuba ja Helelyn Tammsaar

 

 

Käimasolevad projektid

 • Kiiruseületamise vähendamine

  Projekti eesmärk on kahandada inimvigastusi Eesti liikluses, katsetades erinevaid lahendusi kiiruseületamise vähendamiseks. Loe lisa » (1.65 MB)

 • Ettevõtja kontaktpunkt

  Mõtleme lahendustele, mis aitavad alustaval ettevõtjal jalad alla saada. Kaugem eesmärk on koondada ettevõtjale vajaminev info, teenused ja kohustused ühte aknasse. Loe lisa » (1.25 MB)

 • Prügi sorteerimine

  Projekti eesmärk on suurendada prügi sorteerimist Eestis, katsetades inimesi prügi sorteerimisele ja prügi tekke vähendamisele motiveerivaid lahendusi. Loe lisa » (1.78 MB)

 • Elektroonne majutuskaart

  Eesmärk on muuta majutusteenuse kasutajate registreerimine majutusettevõttesse kiiremaks ja mugavamaks nii, et see aitaks paremini kaitsta ka riigi sisejulgeolekut. Loe lisa » (1.04 MB)

 • Puude määramine

  Eesmärk on vähendada puudega inimeste või nende lähedaste administratiivset koormust ja pakkuda puudega inimesele koheselt abi, mida ta vajab. Loe lisa » (478.39 KB)

Lõppenud projektid

Vähipatsiendi raviteekond

Eesmärk on muuta raviteekond vähipatsiendile sujuvamaks ja turvalisemaks, toetades võimalusi vähi varasemaks avastamiseks ning tulemuslikumaks raviks.

Loe lisa » (4 MB)

Nõudetransport

Eesmärk on suurendada maal elavate inimeste spontaanset liikumisvabadust, avalike teenuste kättesaadavust, toetada tööturule naasmist ja seeläbi vähendada
regionaalseid probleeme.

Loe lisa » (34.43 MB)

Õigusloome tõhustamine

Eesmärk on luua terviklik õigusloome/poliitikakujundamise protsessi toetav kasutajasõbraliku IT-platvormi prototüüp, et toetada eelnõude koostajate ja teiste Eesti elust huvitatud inimeste läbipaistvat
koosloomeprotsessi

Loe lisa » (2 MB)

 

iKlubi ja koolitused

 

 

Innovatsioonitiimi eesmärk on uuendustele avatud mõtteviisi juurutamine avalikus sektoris.

Innovatsioonitiimi eestveetav võrgustik iKlubi koondab kogukonda inimestest, kes oma töös kasutajakeskselt mõtlevad, peavad omavahel nõu, jagavad materjale ning häid ja halbu õpikogemusi. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldame iKlubile põnevaid inspiratsiooniloenguid ja töötubasid.

Lisaks iKubile korraldame ka teenusedisaini koolitusi ning disainisprinte. Oleme valmis kujundama innovatsioonitiimis kaasa löövale avaliku sektori organisatsioonile just tema vajadustele vastava töötoa või koolituse.

Vaata ka iKlubi Facebooki lehte.

Üritused

22.11.2019 Innotiim WUDil

14.11.2019 I-Klubi seminar: eksperimenteerimisest

15.10.2019 I-Klubi vol 6: lahendused

15.06.2019 I-Klubi vol 5: räägi kaasa 

30.04.2019 Innovatsiooni sprint Riigikantseleis

25.04.2019  I-Klubi vol 4: innotiimi projektid

06.03.2019 Teenusedisaini koolitus SF administratsiooni metsaseminaril

27.02.2019 I-Klubi vol 3: kogemused

06.02.2019 I-Klubi vol 2: Uus aasta

24.01.2018 Teenusedisaini koolitus RTKs

30.10.2018  Behavioural inisghts töötuba Lauren Kellyga

12.10.2018  I-Klubi vol 1: Uuendajate võrgustik alustab

19.09.2018 Innovatsiooniseminar Justiitsministeeriumiga
 

 

Toimunud iKlubi sündmusi 7

 

Toimunud koolitusi 9

 

Osalenud inimeste arv 437

 

Osalenud organisatsioone 102

 

Meetodid

Kasutame oma projektides ja koolitustel erinevaid teenusedisaini meetodeid. Hulk eestikeelseid töölehti ning viiteid maailma kogemusele on leitavad lehel teenusedisin.info

Meetodid

Tööviisid

Maailma kogemus

 

 

Kontakt

Merilin Truuväärt

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 53 449 494
merilin.truuvaart[at]riik[dot]ee

 

Daniel Kotsjuba

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 520 5288
daniel.kotsjuba[at]riik[dot]ee 

 

Helelyn Tammsaar

innovatsioonitiimi projektijuht


 

 Telefon: 56 800 704
helelyn.tammsaar[at]riik[dot]ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019