Juhtimistalentide programm

 

Juhtimistalentide programm

 

Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida võtmepositsioonidele parimaid kandidaate.

Eesti 1,3-miljonilise rahvaarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe ja riik peab hoolitsema, et tema heaks töötaksid parimad.

 

Programmi rahastatakse ministeeriumide ja Riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.​

 

Programmi peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Programm pakub osalejatele intensiivset arenguprogrammi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses.  See on kui arengukiirendi, mis annab noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale.

Programmi käigus roteerivad talendid erinevatesse ministeeriumidesse, nende allasutustesse ja Riigikantseleisse ning võtavad aktiivselt osa tippjuhtide kompetentsikeskuse poolt pakutavatest arengutegevustest. Individuaalset tuge pakuvad osalejatele tippjuhtidest mentorid, vahetud juhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad.

Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse leidmaks põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

 

2018. aastal välja kuulutatud järelkasvuprogrammi esitati 48 avaldust, kellest valisime välja üheksa. 

 

Ingar Dubolazovi ülesanne on Haridus- ja Teadusministeeriumis panustada kommunikatsioonitegevuste strateegilisse analüüsi, planeerimisse ja arendamisse.

Minu peamised huvid on sport ja erinevate sündmuste korraldus. Spordist pakuvad enim huvi jalgpall ja võrkpall. Hobina korraldan ja juhin suve perioodil pulmapidusid. Olen tegutsenud  vabakutselise näitlejana kui ka ülesastunud rahvateatri lavastustes.

Suurimaks väärtuseks nii ühiskonnas kui ka organisatsioonis pean eelkõige inimesi. Usun, et inimeste väärtustamine ning nende teadlik juhtimine on alus tulemuste saavutamiseks. Seetõttu pean ennast meeskonnamängijaks ning väärtustan väga grupis töötamist ja sünergia saavutamist kollektiivis.

Juhtimistalentide programmis otsustasin osaleda, et saavutada terviklik nägemus riigi toimimisest selle kõrgeimal tasemel. Oman kogemust koolist ja omavalitsusest ning mulle tundub, et just see "tükk" on mu puslest puudu.

Usun, et muutuste ja arengute elluviimiseks on vajalik omada võimalikult head ülevaadet süsteemist ja selle toimimise põhimõtetest. Lisaks huvitab mind muutuste juhtimine tasemel, kus muutused ei puuduta, vaid juhiga otseses kontaktis olevaid inimesi. Mind huvitab kuidas toimub riiklikul tasemel otsuste vastuvõtmine, nende rakendamine ning hiljem kontrollimine.

Programmis osalemine loodetavasti annab ettekujutuse ja kogemuse selleks, et tulevikus kasvada samuti juhiks, kes suudab olla praktik ning innovaator samal ajal.

Ulla Kamp osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumis hariduspoliitika kujundamises ja rakendamises üldhariduskoolide juhtimiskvaliteedi parandamise valdkonnas.

 

Olen läbi ja lõhki hariduse ja arendamise valdkonna inimene. Kõrghariduse omandasin Tartu ülikoolis esmalt haridusteaduste ja seejärel inglise keele filoloogia erialal, saades ka õpetaja kutse.

Usun, et inimese õppimine ja areng ei piirdu vaid kooliajaga ja sellest tulenevalt väärtustan elukestva õppe põhimõtteid ja inimeste püüdlust enesearengule olenemata vanusest.

Ka minu isiklik areng ja tööalane tegutsemine on olnud pidevas kasvamises. Olen töötanud ja täiendanud end erinevates haridusasutustes nii Eestis kui mujal maailmas, õpetajana panustanud nii õpilaste, hiljem ka täiskasvanud õppijate professionaalsesse arengusse nii era- kui avalikus sektoris ning osalenud mitmetes projektides Eesti hariduse arengu heaks.

Tippjuhtide arenguprogramm on järgmine väärtuslik samm minu arenguteel – võimaldades tutvuda veelgi põhjalikumalt avaliku sektori töö ja toimimispõhimõtetega, arendades minu juhtimiskompetentsi ja aidates luua vajalikku võrgustikku.

Viimast pean oluliseks just selleks, et rakendada õpitut ja varasemalt kogetut koostöös tegusate mõttekaaslastega.

Katre Leino arendab Justiitsministeeriumis tegevuspõhist planeerimist, juhtimist ja eelarvestamist ning töötab välja kulumudeleid.

 

Nii kõrghariduse omandamisel kui eelnevatel töökohtadel olen ühendanud huvi majandusvaldkonna ja keskkonda säästva arengu vastu.

Olen omandanud bakalaurusekraadi keskkonnajuhtimises ning majanduses Yorgi Ülikoolist Inglismaal ja magistrikraadi Keskkonnapoliitikas ning -halduses Oxfordi Ülikoolist.

Seejärel töötasin teadurina Marie Curie rahvusvahelises teadusprojektis 'Innovatsioon jätkusuutliku arengu heaks'. Hetkel olen lõpusirgel doktoritööga Lancasteri Ülikooli majanduskooli strateegiaosakonnas, kus minu uurimustöö teemaks on organisatsioonidevaheline koostöö 'nurjatute' keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Need rahvusvahelised teadmised ja kogemused, mis ühendavad väga erinevaid valdkondi, võimaldavad mul probleemidele süsteemselt läheneda, nähes suurt pilti.

Juhtimistalentide programm võimaldab mul rakendada seniseid kogemusi strateegia kujundamiseks riiklikul tasandil, panustades Eesti arengusse.

Kristina Rebasel on Siseministeeriumis võimalus anda oma panus riigi kõige enam kaasavama arengukava koostamisse, tuues turvalise Eesti loomisel kokku nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori. Siseturvalisuse arengukava lähtub põhimõttest, et turvalisus algab meist endist.

 

 

Lõpetasin nii bakalaureuse- kui magistriõpingud Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Aastate jooksul avalikus sektoris hariduse alal töötades tundsin aga, et soovin saada enam aimu riigi toimimisest ning asusin lisaks omandama magistrikraadi avalikus halduses Tallinna Tehnikaülikoolis.

Õpingute vältel olen end täiendanud ka Saksamaal ja Sloveenias. Kaks erinevat eriala on andnud mulle väga hea analüüsi- ja eneseväljendusoskuse, samuti võime näha detailide kõrval ka tervikut.

Ma olen sihikindel, konkreetne ning avatud uutele ideedele ja kogemustele. Initsiatiivikust ja vastutuse võtmist olen õpingute ja töökogemuse kõrval õppinud ka kümne aasta jooksul EÜS Põhjala liikmena.

Juhtimistalentide programmilt ootan ennekõike kordumatut võimalust näha erinevate riigiasutuste toimimist tippjuhi silmade kõrguselt, omandada teoreetiliste teadmiste kõrval ka kogemusi juhtimisest avalikus teenistuses ning selle käigus arendada iseenda juhiomadusi.

Kertti Merimaa väljakutse Sotsiaalministeeriumis on osaleda tervisevaldkonda toetavate e-lahenduste väljatöötamise juhtimises, käivitada vajalikud protsessid, juhtida ressursse ning korraldada koostööd haldusala asutuste ja huvirühmadega.

 

 

Huvi eduka ühiskonna kujundamise ja riigi toimimise vastu viisid mind õppima Tartu Ülikooli, kus riigiteaduste bakalaureuse ning info- ja teadmusjuhtimise magistriõppe eriala varustasid mind laia teadmistepagasiga nii avalikust haldusest, organistatsiooni teadmuse ja protsesside juhtimisest kui ka infotehnoloogiast ja ärianalüüsist.

Hindan avatud meelt, teadmistejanu ja sihikindlust eesmärkide saavutamisel ning naudin väga ilu- ja teaduskirjandust, multikultuurset suhtlust ja vabatahtlikku tegevust.

Juhtimistalentide programm annab haruldase võimaluse õppida oma ala parimatelt, treenida endas välja tuleviku tippjuht ja anda otsene panus heade lahenduste välja töötamisse, mis iga eestimaalase elu võiksid paremaks muuta.

Kerli Onno on Maksu-ja Tolliameti juhtkonna partner strateegiliste eesmärkide elluviimisel, strateegiaprotsessi koordineerimisel ning tegevuskava ja tulemusmõõdikute väljatöötamisel.

 

 

Olen üks lihtne Võru tüdruk, keda elu tõi pärast keskkooli Tallinnasse maailma ja ennast avastama. Tänu töökogemusele nii erasektoris, avalikus kui ka vabatahtlikuna kolmandas sektoris olen saanud võimaluse kogeda palju põnevat.

Tegutsen kommunikatsiooni valdkonnas, olles omandanud magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimises ja vastutanud Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni eest.

Viimased aastad on suunanud mind uurima (strateegilise) kommunikatsiooni toimimist riigi julgeolekus ning nende huvide rahuldamiseks olen omandamas ka teist magistrikraadi Sisekaitseakadeemias.

Ma naudin mõtestatud asjade tegemist, mis panustaksid nö suuremasse pilti ja looksid muutust. Inimestes hindan julgust ja siirust ning loodetavasti saab ka mind ennast sellisena kirjeldada.

Juhtimistalentide programmilt ootan eelkõige võimalust aidata avalikus sektoris teha mõtestatud valikuid ja sealjuures kasvada ise Eesti elu paremaks muutvaks inimeseks.

Heidi Mõttuse väljakutse Päästeametis on juhtida tuleohutusnõuete alase teadlikkuse ja tuleohutusnõuete täitmise tegevuskava koostamist, millega antakse ohutusjärelevalve valdkonnale järgmise kolme aasta tegevussuunad ning toetatakse Päästeameti strateegia elluviimist.

 

Mul on 4-aastane bakalaureusekraad poliitika ja rahvusvaheliste suhete erialal Aberdeeni Ülikoolist, Suurbritanniast. Selle aasta suvel lõpetasin Tartu Ülikoolis magistriõpingud rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute erialal.

Oman mitmekülgset praktika- ja töökogemust nii Eestist kui välismaalt. Olen praktikate raames analüüsinud elanikkonnakaitse, küberjulgeoleku ja konfliktireguleerimise valdkondi ning töökogemust oman ka turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnast.

Programmis osalemist võtan kui suurepärast võimalust ja väljakutset näha lähedalt avaliku sektori toimimist ning rakendada oma seniseid kogemusi juhi tasemel.

Eriti ootan võimalust õppida oma ala ekspertidelt ning loodan, et saan Päästeametis töötades anda enda panuse, et muuta meie ühiskond turvalisemaks.

Karl Annuse väljakutse Statistikaametis on töötada välja e-teenuste strateegia. See tähendab võimalust juhtida projekti, selgitada välja ettevõtjate vajadused, hinnata Statistikaametis olemasolevat teadmust ja töötada välja e-teenuste arendamise tegevuskava.

 

Oman Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia poolt ühiselt välja antud tehnikateaduse magistrikraadi „Design and Technology Futures / Disaini ja tehnoloogia tulevik“ erialal (endine nimetus „Design & Engineering“).

Viimased 8 aastat olen töötanud disainivaldkonnas ning selle aja jooksul olen tegelenud nii tootedisaini kui väikeettevõtte juhtimisega.

Mind huvitab strateegiline valdkondadeülene mõtlemis- ja tegutsemistüübi rakendamine ning koos teiste motiveeritud professionaalidega töötamine innovatiivse tervikpildi nimel.

Juhtimistalentide programmis näen võimalust enda juhioskuste arendamiseks ja lihvimiseks. Minu panus avalikku sektorisse on probleemi lahendamisele keskendunud disainmõtlemise oskus.

Lisaks näen võimalust rakendada avaliku sektori töös disainerina kasutatavaid tööriistu, meetodeid, teadmisi ja oskusi.

Ingrid Rooda ülesanne Terviseametis on hinnata turu- ja teenuste järelevalve kompetentse ja hinnata analüüsivõimekust ning kujundada nende arendamise süsteemi.

 

 

Bakalaureusekraadi omandasin Saksamaal politoloogia alal ning lõpetan sügisel kaks magistrikraadi rahvusvaheliste suhete ja avaliku halduse erialal (Sciences Po Paris ja London School of Economics). Ülikooli kõrvalt olen põhiliselt uurimisinstituutides ja rahvusvahelistes arengukoostöös tegutsenud.

Hindan ausat ja avatud kommunikatsiooni nii eraelus kui töös, kuna arvan, et siirus toetab enesearengut ja inimlikkust. Vabal ajal sõuan ja jooksen, külastan kunstimuuseume ja osalen ühiskonna heaolu edendavates organisatsioonides.

Kandideerisin juhtimistalentide programmi, kuna otsisin uusi väljakutseid ja loodan praktikakogemuste, teadmiste, kontaktide ja koolitustega oma juhtimisomadusi ja karjääri suunda paremini tundma õppida ning arendada.

 

 

 

Avaliku teenistuse tippjuhid

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti, kes töötavad ühtse meeskonnana riigi strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel.

Tippjuhtideks on ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Tippjuhtide värbamise ja arendamisega on Riigikantseleis tegeldud alates 2005.aastast, järelkasvu kasvatamisega alates 2008. aastast.

Lisaks juhtimistalentide programmile korraldab Riigikantselei järelkasvuprogramme ka avalikus sektoris töötavatele väga heade juhieeldustega ametnikele.

 

 

Kontakt

 

Terje Laur

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 

 Telefon: 693 5458
terje.laur[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2019