Sa oled siin

Kaasamisprojektid 2015-2020

Riigikantselei koordineerib Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavat poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise meedet , mille ühe alameetmega arendatakse erinevate projektide kaudu kaasamist.

 

 

Kaasamisprojektide eesmärk on suurendada ministeeriumide võimekust kaasata partnereid valitsuse jaoks oluliste väljakutsete lahendamisel ning partnerite võimekust poliitikakujundamises osaleda.

Kaasamisprojektide eelarve on 440 000 eurot, millega saab teha seitse projekti aastatel 2015–2020 (ühele projektile orienteeruvalt 60 000 – 70 000 eurot).

Toetatakse kolme tüüpi tegevusi:

 

 1. arengukava, seaduseelnõu, Eesti seisukohtade kujundamiseks EL otsustusprotsessis või muu otsuse väljatöötamiseks uute kaasamisalaste lahenduste katsetamist või juurutamist, et suurendada osaliste võimekust poliitikakujundamises osaleda;
 2. tegevusi, millega arendatakse riigi kaasamispoliitikat vastavalt Vabariigi Valitsuse kinnitatud kaasamisalastele dokumentidele (sh kaasamise hea tava) või tagatakse tugi kaasamiseks või osalemiseks kooskõlas kaasamispoliitikaga;
 3. tegevusi, millega arendatakse poliitikakujundamises osalevate vabaühenduste / valitsusväliste partnerite suutlikkust osaleda.
 

 

 

 

Kaasamisprojektid sisustab Riigikantselei koostöös ministeeriumide ja valitsusväliste partneritega, kusjuures projektid sünnivad paindlikult. See võimaldab kaasamisprojektide kaudu läheneda just neile vajadustele ja probleemidele, mis on lähema viie aasta jooksul riiklikus kaasamispoliitikas kõige põletavamad.

Üks projekt võib koosneda eri osadest, nt avalikust ideekorjest, töörühmade kohtumistest, huvipoolte konsulteerimisest ja koolitamisest; ning ühe kaasamisprojekti all võib mitu ministeeriumit eeskujuprotsesse läbi viia.

Iga kaasamisprojekti algatab Riigikantselei.

 

 

Kaasamisprojektide läbiviimine

 

Kaasamisprojektide komisjon

 

 

 • Henry Kattago, strateegiadirektor
 • Ivar Hendla, komisjoni juhi asendaja - Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
 • Kristina Reinsalu, E-riigi Akadeemia
 • Pirkko Valge, Heateo Sihtasutus
 • Siim Vahtrus, Keskkonnaõiguse Keskus
 • Merit Tatar, Balti Uuringute Instituut
 • Külvi Noor, Justiitsministeerium
 • Kairi Toiger, Keskkonnaministeerium
 • Aare Kasemets, Põllumajandusministeerium
 • Marten Lauri, Siseministeerium

 

 

Riigikantselei ja partnerite koostöös valminud projektiettepanekute rahastamise vajalikkust hindab Riigikantselei poolt selleks eraldi kokku kutsutud kaasamisprojektide komisjon. Nõuandval komisjonil on võrdselt valitsusasutuste ja valitsusväliste partnerite esindajaid.    

Esimesed kaasamisprojektid lähtusid avatud valitsemise partnerluse 2014-2016 tegevuskavas seatud eesmärkidest. Esimeste projektide sisustamiseks korraldas Riigikantselei strateegiabüroo 12.12.2014 partneritega töötoa (loe kokkuvõtet (296.13 KB)) ning arutas 4.03.2015 esimeste projektide sisustamist avatud valitsemise partnerluse vabaühenduste ümarlauaga.

Komisjoni nõupidamiste kokkuvõtted:

 

11.03.2015 (593.75 KB)
29.01.2016 (24.54 KB)
9.03.2016 (321.29 KB)
4.05.2016 (19.36 KB)
13.04.2017 (274.12 KB)
2.06.2017 (354.05 KB)
13.08.2019 (441.59 KB)
15.06.2020 (441.17 KB)

 

Praegu töös olevad projektid

Strateegilise partnerluse suurendamine avalikus sektoris

Vabaühenduste Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse elluviidava projektiga aidatakse kaasa ministeeriumide ja vabaühenduste strateegiliste partnerlussuhete tekkimisele. Samuti koostatakse selle kogemuse põhjal juhendmaterjal ministeeriumidele. Kolmele ministeeriumile korraldatakse arenguprogramm, et edendada avaliku sektori ja kodanikuühenduste ulatuslikumat koostööd ning toetada projektitoetustelt pikemaajalisemale strateegilise partnerluse ja tegevustoetuseni üleminekut. Arenguprogrammile eelneb olukorra kaardistus ja põhjalikum probleemianalüüs programmis osalejatega.

Projekt lõpeb detsembris 2020.

 

Lähteülesanne (465.7 KB)

 

Lõppenud projektid

Kaasamissuutlikkuse arendamine Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ koostamisel

Projekti eesmärk oli ettevõtjatelt sisendi kogumine tänasest olukorrast, vajadustest ning võimalikest tööriistadest, kuidas vastutustundlikku kaasaegset juhtimispraktikat ettevõtetes efektiivsemalt rakendada ning kuidas saaks avalik sektor seda paremini toetada.

Projekti tulemusena koguti enam kui 120 ettepanekut vastutustundliku ja säästva arengu soodustamiseks, millega on arvestatud nii Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ koostamisel kui ka laiemalt kaasatud avaliku sektori organisatsioonide tegevustes.

 

Lõppraport (340.63 KB)

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamisel kaasamissuutlikkuse arendamine 

Projekti eesmärk oli toetada sidus-ja sihtrühmade kaasamise protsessi PõKa 2030 koostamisel ning arendada valitsussektori kaasamissuutlikkust. Selle saavutamiseks pakuti kaasamis-ja kommunikatsioonialase eksperdi teenust.

Projektis viidi ellu järgmised tegevused
1.VAK kaasamis-ja kommunikatsioonikava koostamise ja töörühmade moodustamise nõustamine.
2.Praktiline koolitus kaasamise ja kommunikatsiooni meetoditest.
3.Töörühma juhtimise koolitus –läbirääkimised, vastandlike huvide ja riskide juhtimine.
4.Töörühmade töö toetamine ja kaasamise läbiviimise nõustamine.
5.Kaasamisprotsessi tulemuste dokumenteerimine, kaasamisprotsessi hindamine ja soovituste koostamine sarnaste kaasamisprotsesside läbiviimiseks.

 

Lõppraport (1.12 MB)

Noorteühingute mõjukuse väljaselgitamine

Projekti eesmärk oli kaardistada noorteühingute hetkeolukord ning vajadused, analüüsida nende mõju noortevaldkonnas, positsioneerida nende roll ühiskonnas üldisemalt ning hinnata suutlikkust kutsuda ühiskonnas ellu muutusi.

 

Projekti lõpparuanne (3.36 MB)

Vabaühenduste arenguprogramm

Huvikaitse arenguprogrammiga pakkusid Vabaühenduste liit EMSL ning Poliitikauuringute Keskus Praxis perioodil september 2016 - veebruar 2018 vabaühendustele koolitusi ja mentorlust, et tõsta vabaühendustes töötavate inimeste teadmisi huvikaitsega seonduvatel teemadel. Samuti aidati ühendustel kokku panna huvikaitseplaane ning sellele järgneva aasta jooksul toetati nende plaanide elluviimist.

Programmi viimase poole aasta jooksul (märts - juuli 2018) koostati osalenud plaanide elluviimise protsesse hinnates juhtumianalüüsid ja analüüsiti vabaühenduste omandatud kogemust.

 

Projekti lõpparuanne (590.99 KB)

Eelnõude infosüsteemi arendus

Teavituse võimaluse loomisega võimaldati eelnõude infosüsteemis info kättesaadavaks tegemine ja tagasiside andmine poliitikakujundamise varases etapis.

Samuti suurendati EISi kasutajamugavust - muudeti mugavamaks EISis otsing, parandati abiinfo rubriiki, vahetati välja abitekstid ja parandati ilmnenud vead.

Projekti lõppearuanne (342.04 KB)

Juhendmaterjal teavitusetapi kasutamiseks (505.3 KB)

Kliimapoliitika põhialuste 2050 koostamise kaasamisalased tegevused

Projekti eesmärgiks oli tagada tõhus, tulemuslik ja laiapõhjaline huvirühmade kaasamine Kliimapoliitika põhialuste arengudokumendi koostamisse ning protsessist saadud õppetundide jagamine.

Huvirühmade kaasamise protsess kestis märtsist 2015. aastal kuni oktoobrini 2016. aastal, protsessi kaasati esindajaid rohkem kui 80st huvirühmast, Riigikogust, asjakohastest ministeeriumitest ja Riigikantseleist.

Tegemist oli Keskkonnaministeeriumi seni kõige laiahaardelisema kaasamisprotsessiga.

Projekti lõppearuanne (296.23 KB)

Õppetunnid (341.47 KB)
 

Kontakt

 

Ivar Hendla

strateegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5627
ivar.hendla[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 26. juuni 2020