Kandidaadile

 

Dokumendid ja tähtajad
 

Esitatavad dokumendid

Avalikul konkursil kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise (avaliku teenistuse seaduse § 12 ja 15);
 • elulookirjeldus ehk Curriculum Vitae (CV), soovitavalt europassi CV-vormil (keeleoskus vastavalt keeleseaduse Lisas 1 keeleoskustasemete kirjeldusele (74.64 KB));
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

 

Dokumentide esitamise tähtaeg

Konkursikuulutuse avaldamise hetkest alates on dokumentide esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat. Dokumentide esitamise tähtaeg on kirjas konkursikuulutuses.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid võib saata e-postiga (digitaalselt allkirjastatuna), posti teel või tuua konkursikuulutuses märgitud aadressil.

Konkursil osalema lubatakse kandidaadid, kes on dokumendid tähtaegselt esitanud.

Tähtaegselt esitatuks loetakse järgmised dokumendid:

 • dokumendid, mis on jõudnud Riigikantselei serverisse konkursikuulutuses märgitud tähtajal hiljemalt kell 00:00 (Riigikantselei serveri kella järgi; kandidaadile saadetakse kinnitus tema dokumentide laekumise kohta);
 • dokumendid, mis on postitatud hiljemalt konkursikuulutuses märgitud tähtajal (postitempli kuupäev);
 • dokumendid, mis on toodud isiklikult konkursikuulutuses märgitud aadressil (tööpäeviti ajavahemikus kell 8:30-18:00).

Kui dokumentide esitamine tähtajaks ei ole mõjuva põhjuse olemasolul võimalik ja dokumendid on laekunud hilinenult, on võimalus taotleda tulenevalt haldusmenetluse seadusest tähtaja ennistamist. Tippjuhtide valikukomisjon otsustab, kas ennistustaotlus on põhjendatud ning kas kandidaat lubatakse osalema avalikul konkursil.

Kui dokumendid on esitatud tähtaegselt, kuid mõningate puudustega, annab valikukomisjon kandidaadile puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudused määratud aja jooksul kõrvaldatakse, loetakse dokumendid tähtajaks esitatuks. Tulenevalt võrdse kohtlemise põhimõttest tuleb konkursil, kus on nõutud essee esitamine, esitada see tähtaegselt või taotleda ennistamist. Essee hiljem esitamine ei ole puuduste kõrvaldamine.

Juhul kui tekib küsimusi või on soov enne otsuse tegemist saada täiendavat informatsiooni, on võimalik kontakteeruda e-posti aadressil tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee või telefonil 693 45 60.

Konkurss
 

Konkursi valikuprotseduur

Konkursi korraldaval koosolekul vaadatakse valikukomisjoni poolt läbi konkursile esitatud avaldused, otsustatakse komisjoni edasise toimimise ja kandidaatide hindamise viis ning hindamisvoorude arv. Valikud kandidaatide hindamise meetodite ja hindamisvoorude arvu osas sõltuvad konkreetsest konkursist ning sellest, kui palju kandideerimisavaldusi laekub ja milline on kandidaatide tase. Seni on enamkasutatavateks hindamismeetoditeks olnud erinevad intervjuud ja psühhomeetrilised testid, kuid võimalik on ka kombinatsioon mitmete teiste meetoditega nagu näiteks:

 • praktilised ülesanded;
 • simulatsioonid, käitumisülesanded;
 • keele vms testid;
 • küsimustikud;
 • taustauuring jne.

 

Konkursi tulemuste teatavakstegemine

Igale konkursil osalenud kandidaadile teatatakse kirjalikult tema kohta tehtud otsus. Valituks osutunud kandidaadile (kandidaatidele) teatatakse otsusest lisaks samal päeval telefoni teel.
 

Esitatud kandidaadi ametisse nimetamine

Ametikohale nimetamise õigust omav isik nimetab komisjoni poolt esitatud isikute hulgast ametisse ühe kandidaadi. Juhul kui ametisse nimetamiseks esitati mitu kandidaati, teatatakse ametisse mitte nimetatud isikule/isikutele sellest hiljemalt ametisse nimetatud isiku ametisse astumise päeval kirjalikult.

Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti siis, kui ühtegi sobivat kandidaati ei leidunud ja komisjon loobub ametikohale nimetamiseks kandidaadi esitamisest.
 

Kandidaadi õigused:

 • saada teavet ametikohale esitatud nõuete kohta;
 • anda intervjuude käigus täiendavaid selgitusi;
 • küsida komisjonilt teavet või selgitusi;
 • loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
 • tutvuda konkursi käigus tema poolt tehtud testide tulemustega ning saada teada teda puudutavatest komisjoni otsustest ;
 • taotleda konkursi korraldamise uue aja määramist seoses ootamatult tekkinud takistusega;
 • pöörduda kohtu poole.

 

 

Viimati uuendatud: 21. september 2020