Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse sümbolikavandite konkursijuhendi koostamisest

Konkursijuhendi eemärgiks on kirjeldada võimalikult täpselt ära oodatav tulemus, sätestada konkursil osalemise tingimused ning nõuded ja tähtajad konkursitöö esitamiseks. Juhend peab sisaldama ka infot võidutöö valimise korra, aja ning auhinnafondi kohta.

Konkursijuhendi esimeses osas fikseeritakse konkursi korraldaja, konkursi nimetus (n X valla vapi- ja lipukavandite konkurss) ja eesmärk.

Konkursi eesmärgi kirjelduses saab vajadusel täpsustada ka konkursi sisu, näiteks kui konkursi nimetuseks on „X valla sümbolikavandite konkurss“, siis on vaja täpsustada, milliseid sümboleid (vapp, lipp, logo, tunnuslause jne) konkurss hõlmab.

Konkursil osalejatele on vajalik sisend ka sümbolite kasutamise selgitamine. Näiteks, omavalitsusvappi kasutavad omavalitsuse organid ja asutused kohaliku võimu tunnusena oma infokandjatel (näiteks veebileht, dokumendiplank, majasilt, visiitkaart, trükis) ja lipu kasutamise õigus on igaühel ning seda kasutatakse kohaliku identiteedi (näiteks maakonna spordipäev) ja ühtekuuluvustunde (näiteks külapäev) väljendamiseks.

 

Konkursi korraldus ja osalemise tingimused

Enamasti on omavalitsussümbolite kavandite konkusid avalikud, üheetapilised ning nendel osalemist ei piirata. Kiirema ja eelduslikult ka kvaliteetsema tulemuse tagab, kui konkurss suunata professionaalsetele kunstnikkudele, sh kunstikõrgkoolide üliõpilastele.

Kui ei korraldata just rahvusvahelise mõõtmega konkurssi, siis on konkursi keeleks eesti keel.

Sõltumatuse tagamiseks ei esita konkursile töid konkursi vahetu korraldamisega seotud isikud ning hindamiskomisjoni liikmed. Liigselt suure kavanditehulga vältimiseks võib piirata ühe autori poolt konkursile esitatavate tööde arvu. Objektiivsuse huvides hindab komisjon konkursitöid teadmata nende autoreid.

Hästikoostatud juhendis antakse teada ka, kuidas ja millistes kanalites infot konkursi toimumise kohta levitatakse. Ühtlasi peab olema välja toodud, kelle poole (nimi ja kontaktandmed) pöörduda täiendavate küsimuste tekkimisel.

 

Konkursitöö

Konkursitööde võrreldavuseks on mõistlik loetleda konkursitöö sisu. Näiteks, konkursitöö peab sisaldama vapi ja lipu kavandit (nii värvilist kui ühevärvilist), selgitust valitud kujunduselementide tähenduse ja seotuse kohta omavalitsuse või kogukonnaga (kuni üks A4 lehekülg) ning vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil, majasildi ja visiitkaardil. Kui soovitakse konkursi tulemusel saada ka sümbolite kujundusfaile, siis peab konkursitöö sisaldama kujundustes kasutatavaid vapi ja lipu faile: RBG-värviruumis png-laiendiga failid veebis kasutamiseks, CMYK-värviruumis jpg-laiendiga failid dokumentidel kasutamiseks, PMS-värviruumis ai- või cdr-laiendiga failid trükistel ja muudel infokandjatel kasutamiseks.

Konkursitöö vorminõuded olenevad konkursi korraldusest, sealhulgas konkursitööde ettevalmistamise ajast. Tavapäraselt nõutakse vapi- ja lipukavandeid nii elektroonses vormis (pdf) kui ka paberkandjal väljatrükina (vapi- ja lipukavand eraldi lehel, A4 formaadis), sest see tagab autori poolt kontrollitud lõpptulemuse. Kui konkursitööde esitamise tähtaeg on lühike, siis võib kavandeid esitada ka vaid elektroonses vormis (pdf). Mõistlik on nõuda sümbolikavandite seletuskirja elektroonses vormis (pdf). Konkursitöö võib sisaldada alati ka muid kirjeldavaid ja illustreerivaid materjale idee selgitamiseks või omavalitsussümbolite kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

Kuna hindamiskomisjon peab hindama konkursitöid teadmata nende autoreid, siis peab olema kehtestatud vorminõue, et autori nime ega kontaktandmeid ei tohi kavanditel ega seletuskirjal olla. Küll aga peavad nii kavandid kui seletuskiri sisaldama autori poolt antud märgusõna.

Väga on oodatud konkursikorraldaja selgitused, milliseid väärtuseid peetakse oluliseks (puhas loodus, haridus vms) või millest peaksid sümbolid kõnelema (iseloomulik loodusobjekt, väärikas ajalugu vms), ka milliseid sümboleid neis kasutada võiks.

Esitatud konkursitöö ei tohi olla äravahetamiseni sarnane mõne teise, konkursiga mitte seotud Eesti omavalitsuse, haldusterritoriaalse üksuse või asutuse sümboliga. Omavalitsussümbolid Eestis peavad olema kooskõlas ka heraldika põhinõuetega. Lipu kavandil tuleb välja tuua lipukanga laiuse ja pikkuse suhe. Lipu tavasuurust ei ole vaja eraldi välja tuua, kuna selle määrab Eesti lipp (lipu laius on 105 cm).

 

Auhinnafond

Konkursi auhinnafondi eesmärgiks on motiveerida potentsiaalseid konkursitöö autoreid konkursil osalema. Lisaks peab auhinnaraha kompenseerima võidutöö tegemisele ja esitamisele kulunud ressursi.

Auhinnafondi suurus oleneb konkursitöö sisust: mida terviklikumat lahendust konkursi tulemusel soovitakse saada, seda suurem peab olema auhinnafond. Näiteks kui soovitakse lisaks omavalitsussümbolite kavanditele ka rakendusmaterjale, so vapi ja lipu kujundusfaile ning vapi ja lipu kasutamise juhiseid, siis peab auhinnafondi suurus vastama töö mahule. Lisaks võib mõjutada auhinnafondi suurust konkursitööde esitamise aeg (suvi, sügis) kui tähtaeg.

Auhinnafond jaotatakse tavapäraselt ühe kuni kolme konkursitöö esitaja vahel. Võidutöö väljavalimisel on tavaks tunnustada konkursivõitjat preemiaga, mis on 2/3 auhinnafondist. Heaks tavaks on tunnustada ka teisi silmapaistvaid lahendusi, näiteks tehniliselt kõige keerulisemat ning innovaatilisemat konkursitööd. Ühe konkursitöö ülekaaluka võidu puhul võib konkursikorraldaja määrata kogu auhinnafondi raha võidutööle.

Auhinnafondi jaotamise ettepaneku tegemise õigus on hindamiskomisjonil ning vajadusel selgitatakse auhinnafondi jaotamine välja hindamiskomisjonis hääletamise teel.

Auhinnarahad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursitulemuse kinnitamist ja konkursi tulemusel saadud töö autoriga sõlmitava autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise lepingu sõlmimist.

 

Konkursitöö esitamine

Konkursi õnnestumise olulisteks eeldusteks on konkursitööde esitamise piisav tähtaeg, konkursitööde üleandmise paindlikkus ning töö üleandmise selge ja arusaadav korraldus. Tavapäraselt on avalikul konkursil minimaalne tööde esitamise aeg üks kuu, võimalusel rohkem. Suunatud pakkumuse puhul võib tähtaeg olla lühem.

Üldjuhul esitatakse konkursitöö tervikuna. See tähendab, et füüsilises pakis on konkursitöö nii paberil kui ka elektroonsel infokandjal (CD, mälupulk vms), lisaks märgusõnaga tähistatud kinnine ümbrik, milles on autori nimi ning kontaktandmed (e-kirja aadress ja telefoni nr). Paindlikkuse suurendamiseks võib lubada digitaalseid faile edastada ka e-kirja aadressile või veebilingina.

Konkursitööde esitamise tähtaeg määratakse üldjuhul päeva täpsusega. Vajadusel on võimalik määrata ka esitamise hiliseim kellaaeg. Oluline on määrata kindlaks ka konkursitööde esitamise koht. Näiteks, konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 30. juuni 2017. a. tööpäeva lõpuks (17.00) e-kirja aadressile konkurss[at]vald[dot]ee ja postiaadressile Tänav 1, 23456 Asula.

Konkursitööd võtab konkursikorraldaja poolt vastu isik, kes tagab osaleja anonüümsuse. Konkursitöid ei tohi vastu võtta hindamiskomisjoni liige.

 

Hindamine

Konkursitööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni nimetatakse nii konkursi korraldaja, huvigruppide ja kogukonna esindajad, võimalusel ka eksperte ja asjatundjaid. Hindamiskomisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Hindamiskomisjoni ülesanne on järjestada esitatud konkursitööd ning esitada ettepanek auhinnafondi jaotamiseks. Hindamiskomisjoni liikmed nimetatakse konkursijuhendis, samas määratakse ka hindamiskomisjoni esimees.

Selge ja arusaadava visuaalse kommunikatsiooni tagab, kui omavalitsussümbolite kujundus on seotud. Seepärast on tavapärane, et vapi- ja lipukavand osalevad konkursil ühtse tööna ning hindamine toimub komplektselt. Kui vapi- ja lipukavandit hinnatakse eraldi, tuleb seda konkursijuhendis selgitada ja siis teab konkursitöö autor arvestada võimalusega, et tema autorilooming võib leida kasutust vaid osaliselt.

Ideekavandi hindamisel peab hindamiskomisjon lähtuma esmalt konkursitöö vastavusest konkursi tingimustele, sealhulgas heraldikapõhinõuetega. Lisaks on oluline, et esitatud konkursitöö oleks originaalne, st olemasolevatest sümbolitest selgesti eristuv. Konkursitöö tugevuseks tuleb lugeda ka sümbolikavandi ideestiku vastavust paikkonna identiteedile ja väärtustele. Tõhusa visuaalse kommunikatsiooni tagab sümboli kujunduse arusaadavus, meeldejäävus ja universaalne kasutatavus. Viimane tähendab, et sümbol peab olema kasutatav erinevatel materjalidel (alates veebilehest või pitserist kuni meeneteni), erinevates värvilahendustes ja erinevates suurustes. Sümbol peab olema üheselt mõistetav nii sise- kui ka rahvusvahelises suhtluses.

Suure hulga konkursitööde puhul on mõistlik jaotada konkursitööde hindamine kahte või enamasse etappi. Näiteks, esimeses etapis valib iga hindamiskomisjoni liige esitatud tööde seast välja ühe töö, mille ta esitab teises etapis hindamiskomisjonile punktide andmiseks. Kolm kõige enam punkte saanud konkursitööd esitatakse rahvahääletusele.

Hindamiskomisjonil on õigus sobivate vapi- ja lipukavandi puudumisel esitada ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks.

Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest.

 

Konkursi tulemus

Kogukonda kaasaval omavalitsussümbolite kavandite konkursil selgitatakse konkursi tulemus välja rahvaküsitlusega. Rahvaküsitlusele edastatakse näiteks kolm kõige enam punkte saanud ja vajadusel muudetud/täiendatud kavandit. Konkursitöö muutmine või täiendamine on vajalik siis, kui see tuleb viia vastavusse heraldika põhinõuetega. Enamasti saavad küsitluses (nii elektroonses kui paberkandjal) osaleda vaid konkursi korraldanud omavalitsuse liikmed ning igal hääletajal on vaid üks hääl. Kõige enam hääli saanud konkursitöö kinnitab omavalitsuse vapi- ja lipukavandiks konkursi korraldaja. Ühtlasi kinnitab korraldaja auhinnafondi jaotamise arvestades rahvahääletuse tulemust ja hindamiskomisjoni ettepanekut.

Soovitav on konkursitulemuse väljakuulutamise aeg siduda mõne kogukonna jaoks olulise sündmusega. See piiritleb konkursi toimumise kestvust ja võimaldab uusi sümboleid kogukonnale tutvustada meeldejäävalt.

Konkursi võidutöö esitajaga sõlmib konkursi korraldaja lepingu, millega autor loovutab teose omandi ja teosega seotud autori kõik varalised õigused tähtajatult konkursi korraldajale. See tähendab, et võidutöö avaldamise, kasutamise, töötlemise ja modifitseerimise õigused kuuluvad konkursi korraldajale. Lepingutasu õiguste loovutamise eest sisaldub konkursi auhinnarahas. Autori isiklikud õigused teosele kuuluvad autorile ka edaspidi.

Kõik konkursile esitatud konkursitööd jäävad täiendavat tasu maksmata konkursi korraldajale õigusega need avaldada. Juhul kui konkursitööd avaldatakse, avatakse märgusõnaga kinnised ümbrikud ja lisatakse konkursitöö juurde autori nimi. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnitses ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.

Juhul kui autor nõuab oma esitatud konkursitöö tagasi, tuvastab konkursi korraldaja konkursitöö esitaja isiku samasuse tagasinõude esitanud isikuga, kasutades selleks märgusõnaga kinnises ümbrikus olevat infot. On võimalik ka ette näha, et konkursitöid autoritele ei tagastata.

 

Viimati uuendatud: 1. juuni 2017