Sa oled siin

Ligipääsetavuse rakkerühm

Ligipääsetavus tähendab, et kogu elanikkond on elu- ja infokeskkonda kaasatud ja kõikdele on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. 

Eesti ühiskonna kujundamisel ei ole tihti arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa meie keskkonna võimalusi täiel määral kasutada. Tegemist on probleemiga, mis vajab terviklikke lahendusi ning eeldab poliitikakujundajate, esindusorganisatsioonide, erasektori esindajate jt osaliste teadlikkust.

Valitsus otsustas 26. septembril 2019 luua ligipääsetavuse rakkerühma, kelle ülesanne on esitada 2021. aasta suveks valitsusele oma ettepanekud.

 

Rakkerühma ülesanded:

  • Selgitada välja ligipääsetavuse olukord ja probleemid kõikides olulisemates elukeskkonna ja ühiskonna aspektides, sh ligipääs avaliku sektori hoonetele ja asutustele ning kogu avalikule ruumile ja selle eri osadele (kaubandusettevõtted, kultuuri- ja meelelahutusasutused, ühiskasutatavad välijõusaalid, kergliiklusteed, spordihooned, jm), riigi ja erasektori teenustele (pangateenused, tele- ja audiovisuaalteenused jmt), e-teenustele, elukondlikule kinnisvarale ning transpordivahenditele.
  • Töötada välja poliitikasuunised ja lahendused, mis võimaldavad lähima kümne aasta jooksul liikuda kõikidele inimestele ligipääsetava ühiskonna, avaliku ruumi ja teenuste suunas. Eesmärgiks on ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtete rakendamine kõikide poliitikavaldkondade loomuliku osana, seades esikohale avaliku sektori eeskuju; samuti ligipääsetavuse alase teadlikkuse ja pädevuse tõstmine ühiskonnas läbivalt.

Rakkerühma liikmed:

Sotsiaalministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Kultuuriministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Riigikantselei
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
MTÜ Lastekaitse Liit
Tallinna linn
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Õiguskantsler
Võrdõigusvolinik
Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Tööandjate Keskliit

 

Mis on rakkerühm?

Rakkerühmi hakati riigikantselei juurde looma 2011. aastal.

Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd.

Varasemalt on Riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm, e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm, avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm, hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm, elanikkonnakaitse rakkerühm, kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm, bürokraatia vähendamise rakkerühm.

Lähemalt rakkerühmadest »

 

 

Kontakt

 

Keit Parts

rakkerühma juht

 

 Telefon: 53 486 415
keit.parts[at]riik[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 23. september 2019