Sa oled siin

Newton

Newton programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.


Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Kandideerimine

Newton V on avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm, mis aitab tänastel talendikatel tegijatel kasvada tulevikuliidriks Eesti avalikus teenistuses.

Newton programmi sihtrühmas on ministeeriumide, ametite, inspektsioonide, valitsusasutuste hallatavate asutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning neid teenindavate asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, riigiosalusega sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute keskastmejuhid, regioonijuhid ja peadirektorite asetäitjad.

2019. aasta teises pooles algava aastase intensiivse programmi maht on 16 päeva (128 akadeemilist tundi), mille jooksul saavad osalejad lihvida oma juhtimiskompetentse ning õppida tulemuslikumat tegutsemist kiirelt arenevas infoühiskonnas.

Programm toetab isikliku juhtimisstiili kujundamist ja koostöövõrgustiku loomist ning inspireerib innovaatilist tegutsemist nii organisatsioonis kui ka riigis tervikuna.  Koolitused ja arendustegevused annavad põhjaliku ülevaate avaliku teenistuse tippjuhi töö eesmärkidest, ülesannetest, protsessidest ja töölõikudest, suurendavad osalejate digiteadlikkust ning tulemuste saavutamise ja meeskonnatöö oskuseid. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. kõrgharidus (eelistatult magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus);
 2. vähemalt 2-aastane inimeste ja ressursside juhtimise kogemus, millest vähemalt ühe aasta moodustab juhtimiskogemus avalikus sektoris;
 3. eesti keele oskus C1 ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideerimistaotluses palume esitada:

 1. motiveeritud avalduse;
 2. elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
 3. haridust tõendava dokumendi koopia;
 4. essee teemal „Kuidas ärataksin tippjuhina Eesti tukkuva digitiigri?“:
 5. võimalusel juhi soovituskirja.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 22.05.2019 digitaalselt allkirjastatuna Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse e-posti aadressile tippjuhid[at]riigikantselei[dot]ee või saata aadressile Rahukohtu 1, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Newton V".

Kandideerimise teine voor (Tripodi psühhomeetrilised testid) toimub 27.05.2019 kell 12.30-15.00 ning kolmas voor (grupivestlused) 28.-30. mail. Kandidaate teavitatakse edasipääsemisest teise ja kolmandasse vooru hiljemalt 24. mail.

Lisainfo telefonil 693 5457

 

Programmi ülesehitus

 

Newton V on aastane avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm, mis arendab avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudeli alusel osalejate digi- ja juhtimisalaseid oskuseid. Õppetöö toimub ajavahemikus september 2019 - juuni 2020. Ühe mooduli kogumaht on 5-6 koolituspäeva. 

I moodul „Tippjuht kui tuleviku kujundaja ja väärtuse looja“ viiakse läbi perioodil september - november 2019. Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele globaalseid ja lokaalseid trende, jagatakse neile teadmisi ja parimaid praktikaid riigi strateegilise planeerimise põhimõtete ning poliitikakujundamise tänapäevaste võimaluste ja vormide kohta, selgitatakse valdkondade vahelisi seoseid, suunatakse tegema valdkonnaülest ja rahvusvahelist koostööd ning kaasama tegevuskavade ja teenuste väljatöötamisel meeskondi ja sihtrühmi.

II moodul „Tippjuht kui IKT-teadlik innovatsiooni vedaja“ on kavandatud perioodiks detsember 2019 - veebruar 2020.  Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele tehnoloogiatrende, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid innovaatiliste lahenduste juurutamise, kliendikesksete teenuste ja protsesside arendamise, andmehalduse ja –analüütika kasutamise, digipöörde korraldamise ning küberturvalisuse tagamise põhimõtete ja -võtete kohta. Lisaks suunatakse osalejaid innovatsiooni soosiva töökorralduse loomisele, õppimise, loovuse ja eksperimenteerimise kasutamisele.

III moodul „Tippjuht kui tulemuste saavutaja ja tööõnne hoidja“ viiakse läbi perioodil märts - mai 2020. Osalejatele tutvustatakse tänapäevaseid juhtimisteooriaid ning tulemusjuhtimise põhimõtteid ja –võtteid, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid selle kohta, kuidas teha võtmetulemused mõõdetavaks, kuidas jälgida tulemuste saavutamist ning kohandada vajadusel eesmärke, kuidas anda meeskonnaliikmeile tegevusvabadust ning jagada neile konstruktiivset kriitikat ja tunnustust, kuidas lahendada konflikte ja toetada töötajate arengut ning kuidas luua tänapäevaste töömustritega arvestavat töökorraldust.

IV mooduli „Tippjuht kui enesearendaja“ jooksul viiakse läbi osalejate 360°-hindamine, pakutakse neile  enesejuhtimise ja enesearengu teemalisi seminare ja töötube ning vajadusel coachi tuge.

 

Arenguprogrammi eesmärgid on:

 • valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele;
 • motiveerida osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning tõsta nende valmisolekut võtta suuremat vastutust oma töövaldkonnas;

 

 • kujundada ühtseid väärtusi ja arendada koostööoskusi;
 • toetada nutikamat riigivalitsemist, kasvatades avalikule teenistusele infoühiskonnas vabalt orienteeruvaid ning innovaatiliselt tegutsevaid uue põlvkonna tippjuhte.

Newton programmi vilistlastelt

 • Tippjuhi kompetentside lihvimine

  Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler, Newton I vilistlane:

  „Newton programm andis süsteemse ja läbimõeldud ülevaate kompetentsidest, mida tippjuht vajab, lisas uusi teadmisi ning aitas kinnistada juba teadaolevat. Koolituste kõrval oli tegu ägeda ja rikastava võrgustiku ehitamise programmiga. Oluline on ju ka üksteiselt, kaasosalistelt õppimine – see aitas mõista paremini, kuidas teised poliitikavaldkonnad toimivad.“

 • Suunanäitaja karjääri kujundamisel

  Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler, Newton II vilistlane:


  „Minu jaoks oli Newton programm suunanäitaja ning andis enesekindlust mõelda, et äkki minus on ainest tippjuhiks. Teooria ja praktika poolest tasakaalus programm annab kätte tee- või niidiotsad, mida mööda on võimalik soovi ja huvi korral iseseisvalt ning põhjalikumalt minna. Oli põnev saada osa strateegilise planeerimise, protsesside ja inimeste juhtimise teooriatest, millega mul varasem kokkupuude praktiliselt puudus."
 • Tugi võrgustiku loomisel

  Klen Jäärats, Riigikantselei EL asjade direktor, Newton III vilistlane: 


  „Parim osa Newton programmist olid fantastilised inimesed – kursusel osalejad  ja ettevõtmiste korraldajad, kellega sõlmitud tutvused ja jutuajamised lisasid koolitusele vürtsi juurde! Newtoni kogemus andis mulle vaimse valmisoleku kandideerida tippjuhiks ning oli tõhusaks toeks teekonnal, mis pakkus võimaluse vedada „sajandi projektiks“ nimetatud Eesti EL eesistumist.“
 • Hüpe mugavustsoonist välja

  Merike Jürilo, Terviseameti peadirektor, Newton IV vilistlane:


  „Newton programm viis meid mugavustsoonist välja ning pakkus uute teadmiste ja tutvuste kõrval ohtralt elutervet diskussiooni, mis tõi mulle tagasi töörutiinis kaduma läinud vabaduse tunde. Minu hinnangul oli tegu hästi läbi komponeeritud kvaliteetse täiendkoolitusega, millele andis palju juurde ka suurepärane osalejate meeskond. Erinevate valdkondade inimesed, praktilised näited teooriat ilmestamas – see kinnitas, et maailm on võimalusi täis, oluline on mõtlemis- ja tegutsemisjulgus ning hoolimine.“

 

Newton programm

Järelkasvuprogrammi Newton on tänaseks läbi viidud neljal korral: 2008-2009 koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega, 2010-2011 koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega, 2012-2013 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja 2016. aastal koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega.

Programmi on edukalt lõpetanud 85 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ca 65 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse, nendest üheksa on valitud tippjuhiks ja seitse töötab mõnes EL institutsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis.

Juhtimisvõimekuse arendamisega avalikus teenistuses tegelevad nii Rahandusministeerium kui Riigikantselei. Rahandusministeeriumi peamises fookuses on keskastmejuhtide juhtimisalaste kompetentside arendamine ning selleks on välja töötatud keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA. Riigikantselei tegeleb tippjuhtide  juhtimisvõimekuse arendamisega ning tippjuhtide järelkasvuga.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Loe lähemalt avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisest Eestis >>

 

 

Kontakt

 

Monika Tamla

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 

 Telefon: 693 5457
monika.tamla[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 17. mai 2019