Sa oled siin

2016-2018 tegevuskava koostamine

 

 

Avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava aastateks 2016-2018 koostati AVP koordineeriva kogu eestvedamisel.

Võttes arvesse eelneva kahe perioodi kogemusi jõudis AVP koordineeriv kogu 1. märtsi 2016 koosolekul üksmeelele, et AVP 2016-2018 tegevuskaval on kaks prioriteetset valdkonda:

  • kodanikukesksed avalikud teenused
  • avatud ja kaasav poliitikakujundamine

 

Valitsus kinnitas uue tegevuskava 30. juunil 2016 ning see esitatakse AVP rahvusvahelisele sekretariaadile.

 

Kodanikukesksed avalikud teenused

Prioriteedi eesmärgiks on avalike teenuste arendamine kodanikukeskselt, mille kaudu ühelt poolt muuta kodanike suhtlemine riigiga lihtsamaks, läbipaistvamaks, vähemkoormavaks ning teisalt suurendada avaliku sektori tõhusust.

Kodanikukesksus hõlmab bürokraatia vähendamist ja teenusearenduse kvaliteedi suurendamist ning riigipoolse ressursikasutuse efektiivsuse ja läbipaistvuse suurendamist – info peaks olema arusaadavam ja lihtsam,  olemasolevate andmete ristkasutus ulatuslikum nii teenuste pakkumise lihtsustamiseks kui koormuse vähendamiseks, teenuste pakkumisel tuleks keskenduda terviklahendustele.

Seega võimaldab avalike teenuste kodanikukesksem disain tulevikus teha kvaliteetsemaid poliitikaotsuseid ja pakkuda paremaid teenuseid.

Näited välja pakutud tegevustest: 0-bürokraatia; Aruandlus 3.0; e-statistikaamet; SKAIS 2

Avatud ja kaasav poliitikakujundamine

Eesmärgiks on avatud ja kaasavate otsustusprotsesside kaudu kinnistada poliitikakujundamise kultuuri,  mida iseloomustavad riigivalitsemise läbipaistvus  ning suurem usaldus avaliku võimu ja kodanike vahel.

Avatud  poliitikakujundamise ja õigusloome põhimõtted ei ole siiani täiel määral otsustusprotsessidesse integreeritud, mistõttu jääb ühiskonnas olemasolev ekspertiis kasutamata, erinevad huvid tasakaalukalt arvestamata ning valitsuse vastutavus tagamata.

Kuigi kodanikke kaasav ja avatud poliitikaprotsess on olnud viimaste AVP tegevuskavade prioriteediks, ei ole tegevustega tajutava muutuseni jõutud. Vabaühendused kurdavad, et sisukaks osalemiseks saavad nad liiga hilja ettevalmistamisel olevast otsusest teada või jääb kaasamine formaalseks ja pinnapealseks. Sageli ei teata soovi korral osaleda, millal ja kuidas oma ettepanekud esitada. Erinevate huvigruppide mõju õigusloomele on ebaselge, näib kohati ebavõrdne, mis omakorda võimendab eelarvamusi poliitikute kallutatusest otsuste langetamisel.

Näited väljapakutud tegevussuundadest: avatud valitsemine kohalikul tasandil ja haldusreform; riigirahanduse läbipaistvus.

 

Riigikantselei tänab kõiki, kes on panustanud nii probleemide esiletoomisele kui ka lahendusteede pakkumisele selleks, et avatus poliitikakujundamisel suureneks ja kodanikukesksus avalike teenuste pakkumisel kasvaks.

Avatud ideekorjest saabus 27 ettepanekut (26.04 KB) konkreetseteks tegevusteks ja kuus riigipoolset ettepanekut (kokku 33 ettepanekut), mille kaudu erinevates valdkondades suurendada avatust ja läbipaistvust. Ettepanekuid tehti nii tegevusteks, mida tuleks ära teha avalike teenuste kodanikukesksuse kui ka poliitikakujundamise avatuse suurendamiseks. 

Täname kõiki, kes on panustanud nii probleemide esiletoomisele kui ka lahendusteede pakkumisele, mida konkreetsemalt saaks ette võtta, et neid lahendada ja suurendada avatust nii poliitikakujundamisel kui ka kodanikukesksust avalikes teenustes. 

 

Mis on avatud valitsemise partnerlus?

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus eesmärgiga suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust, kodanikukesksust ja kasutada uusi tehnoloogiaid valitsemise avatumaks muutmisel. Eesti eesmärgiks partnerluses osaledes on olnud suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Eestis on partnerluse eestvedajaks erinevaid osapooli kaasav koostööfoorum – AVP koordineeriv kogu, mille ülesandeks on tegevuskava elluviimise koordineerimine, avatud partnerlusega seotud otsuste langetamine ja Eesti AVPs osalemise  eesmärkide ja tegevuste laialdane kajastamine. Sellesse kuuluvad valitsusväliste partnerite, valitsusesindajate (riigiasutustele), parlamendi ja kohalike omavalitsuste esindajad.

 

Partnerluse põhimõtete elluviimine toimub läbi tegevuskavade, milles osalejad määratlevad vajadused ja võtavad endale konkreetsed kohustused nende põhimõtete elluviimiseks. Avatud valitsemise partnerluse deklaratsiooni põhiväärtusteks on tõsta valitsuse tegevust puudutava info kättesaadavust (LIGIPÄÄS INFOLE), toetada kodanikuühiskonna osalust (OSALUS), rakendada kõrgeimaid standardeid ametialasele aususele administratsioonis (AUSUS), tõsta ligipääsu uutele tehnoloogiatele avatuse ja vastutavuse suurendamiseks (IT-LAHENDUSED).

Avatud valitsemise partnerluses osalevate riikide tegevused ja eesmärgid struktureeritakse ümber viie suure võtmevaldkonna:

1. avalike teenuste arendamine (TEENUSED) – meetmed adresseerivad kodanikuteenuste laia spektrit, edendavad avaliku sektori tõhustamist või erasektori innovatsiooni;
2. avaliku eetika edendamine (EETIKA) – meetmed adresseerivad korruptsiooni ja avalikku eetikat, ligipääsu informatsioonile ja edendavad meedia ja kodanikuühiskonna vabadust;
3. avalike ressursside efektiivsem kasutamine (RESSURSIKASUTUS) – meetmed tegelevad eelarvete, riigihangete, loodusressursside ja välisabiga;
4. turvalisemate kogukondade loomine (TURVALISUS) – meetmed adresseerivad avaliku turvalisuse, julgeolekusektori, katastroofideks ja kriisideks valmisoleku ning keskkonnaohtude küsimusi;
5. ärilise aruandekohustuse suurendamine (ARUANDLUS) – meetmed on suunatud ettevõtete vastutuse suurendamisele eri valdkondades, nt keskkond, korruptsioonivastased meetmed, tarbijakaitse, kogukonna kaasamine.

Eesti prioriteedid

Eesti esimese AVP tegevuskava prioriteetideks olid avalike teenuste arendamine ja ametnikueetika edendamine. Käimasolevas, 2014-2016 tegevuskavas oleme eesmärgiks seadnud kodanikke kaasavama ja avatuma poliitikakujundamise protsessi edendamise, riigieelarvele ja finantsjuhtimise läbipaistvuse suurendamise  ning avalike teenuste arendamisel suurema kodanikukesksuse. Nende raames on parandatud osalemiseks vajaliku info kättesaadavust ja osalemisvõimalusi, valitsusasutuste ja valitsusväliste partnerite suutlikkust koostööd teha, avaliku raha kasutamise läbipaistvust ja arusaadavust, avalike teenuste arendamise ja osutamise kvaliteeti, avaandmete pakkumist ja kasutamist.

Rohkem infot avatud valitsemise partnerluse kohta: https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus, http://www.opengovpartnership.org

 

 

Ajakava

 

Aeg Eesmärk Tegevused, tähtajad Tulemus
12.2015 Tegevuskava koostamise protsessis kokkuleppimine Arutelu ja kokkuleppimine AVP koordineerivas kogus 08.12.2015 Tegevuskava koostamise protsessis on kokkulepitud
01.2016 -
02.2016
Tegevuskava  prioriteetvaldkonnas kokkuleppimine

Erinevatelt osapooltelt  sisendi kogumine, arutelu ja kokkuleppimine AVP koordineerivas kogus.

- Osapoolte ettepanekute kogumine ja esitamine nende esindajate kaudu koordineerivas kogus  22.02.2016
- Ettepanekute läbikaalumine ja otsustamine koordineerivas kogus 01.03.2016

Tegevuskava prioriteetvaldkond on kokkulepitud
03.2016 - 04.2016 Tegevuskava lubadustes ja nende elluviimiseks kavandatavates tegevustes kokkuleppimine

Erinevate osapooltega  koostöös tegevuskavaga antavate lubaduste määratlemine ja nende elluviimiseks kavandatavate tegevuste detailne lahtikirjutamine ja vastutajate määratlemine.

- Osapoolte ettepanekute  esitamine nende esindajate kaudu koordineerivas kogus ja avalik konsulteerimine kuni 19.04.2016
- Ettepanekute läbikaalumine ja otsustamine AVP koordineerivas kogus 26.04.2016

Tegevuskava lubadused ja tegevused on põhjendatud, detailselt lahtikirjutatud, määratletud osapoolte panus tegevuste elluviimisel ja vastutajad
05.2016 Tegevuskavast laiem teavitamine 

Tegevuskava avalik konsulteerimine ja ametlik kooskõlastamine.

- Avalik konsulteerimine, saatmine AVP rahvusvahelisele tugiüksusele arvamuse saamiseks ja teavitustegevused kõigi koordineerivas kogus esindatud partnerite koostöös
- Ametlik kooskõlastamine

Teadlikkus tegevuskavast on suurenenud tänu tegevuskava laiemale tutvustamisele
06.2016 Tegevuskava kinnitamine, esitamine

Tegevuskava kinnitamine ja esitamine AVP rahvusvahelisele tugiüksusele

- Tegevuskava kinnitamine 30.06.2016
- Tegevuskava tõlkimine ja esitamine AVP rahvusvahelisele tugiüksusele

Tegevuskava on saanud heakskiidu ja esitatud AVP rahvusvahelisele tugiüksusele

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2018