Sa oled siin

2018-2020 tegevuskava koostamine

Avatud valitsemise partnerlus (AVP)  on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Eestis veab tegevuskava koostamist ja koordineerib selle elluviimist AVP koordineeriv kogu. Sellesse kuuluvad valitsusväliste partnerite, valitsusesindajate (riigiasutustele), parlamendi ja kohalike omavalitsuste esindajad.

 

AVP koordineeriv kogu leppis oma 13. märtsi 2018 nõupidamisel kokku 2018-2020 tegevuskava koostamise kaks põhimõtet:

Fokuseeritus

 • Prioriteetide, lubaduste ja tegevuste arv võiks jääda samasse suurusjärku nagu kehtivas tegevuskavas (praeguses tegevuskavas vastavalt 2, 4 ja 9).
 • Tegevused peavad olema piisavalt konkreetsed ning rakendatavad tegevuskava elluviimise perioodil, samas ambitsioonikad ning potentsiaalselt olulise mõjuga.
 • Fokusseeritust soovitab ka rahvusvaheline tugiüksus.

Partnerlus

 • Iga osapool võtab endale tegevuskavas kohustusi.
 • Pakutud tegevused peavad olema läbi räägitud nende tulevaste rakendajatega.
 

Uue tegevuskava koostamise ajakava

 

Aeg Tegevus Tulemus
13.03.2018 AVP koordineeriva kogu kohtumine 2018 – 2020 AVP tegevuskava koostamise protsessis ja põhimõtetes on kokku lepitud
13.03 – 12.04.2018 Avalik ideekorje Kokku on kogutud ettepanekud avatud partnerluse edendamiseks aastatel 2018-2020
13.04 – 8.05.2018 Ideede arutelud vabaühenduste ja potentsiaalsete elluviijatega. 2018-2020 tegevuskava teksti koostamine Esitatud ideed on läbi räägitud ja koordineerivale kogule on esitatud ettepanek tegevuskava prioriteetideks, lubadustes ja tegevusteks
7.05 – 11.05.2018 AVP nädal Teadlikkus avatud valitsemisest on suurenenud
8.05.2018 AVP koordineeriva kogu kohtumine Kokku on lepitud tegevuskava prioriteetides, lubadustes ja tegevustes
28.05 – 15.06.2018 AVP 2018-2020 tegevuskava eelnõu avalik konsultatsioon
Juuni keskpaik AVP koordineeriva kogu kohtumine
19.06.2018 AVP tegevuskava esitamine Vabariigi Valitsusele Tegevuskava on saanud heakskiidu ja esitatud AVP rahvusvahelisele tugiüksusele
August 2018 Tegevuskava esitamine rahvusvahelisele tugiüksusele
Juuli 2018 – juuni 2020 Tegevuskava elluviimine Tegevuskava lubadused on täidetud
 
   

   

   

  Viimati uuendatud: 12. märts 2020