Tegevuskava 2018-2020

Valitsus kiitis Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2018-2020 (447.41 KB) heaks 30. augustil 2018.

2018–2020 tegevuskava on Eestile järjekorras neljas ning selle on koostanud AVP koordineeriv kogu – eri osaliste koostööfoorum, mida juhib riigisekretär ja mille töös osalevad valitsusväliste partnerite, parlamendi, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ministeeriumide esindajad.

Tegevuskava eesmärk on suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel nii riigi kui ka kohalikul tasandil.

2018-2020 tegevuskava keskendub ühele prioriteedile: avatud ja kaasav poliitikakujundamine.

Loe, kuidas tegevuskava koostati siin.

Tegevuskavas antakse kolm lubadust, mille täitmiseks kavandatakse kuus tegevust:

1. lubadus:
Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine poliitikakujundamisel

Tegevused:

1.1. Läbipaistvat ja kaasavat poliitikakujundamist toetav infotehnoloogia

1.2. Kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise protsessi kujundamine ja oskuste arendamine

1.3. Riigikogu tegevuse avatuse ja läbipaistvuse suurendamine

2. lubadus:
Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine kohalikus omavalitsuses

Tegevused:

2.1. Avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamine ja tegevuste juurutamine kohalikus omavalitsuses

2.2. Kohalike avalike teenuste tasemete analüüsi tulemuste lihtne ja kasutajasõbralik esitamine

3. lubadus:
Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

Tegevus:

3.1. Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

 

Tegevuste ülevaade (seisuga mai 2019)

 

Lubadus 1: Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine poliitikakujundamisel

1.1. Läbipaistvat ja kaasavat poliitikakujundamist toetav infotehnoloogia

Eesmärk: töötada välja uus eelnõude infosüsteemi (EIS) lähteülesanne.

Täidetud plaanitud mahus hilinemisega.

Õigusloome ja poliitikakujundamise protsesside kasutajateekonnad on loodud ning esmased lahendused madala täpsusega prototüübi näitel genereeritud. Vahetulemused on esitatud protsessi osalistele (mh uuendajate võrgustiku iKlubi kohtumisel) ning kantslerite nõupidamisel.

Projekti töörühm kohtub regulaarselt ning on alustanud keskkonna funktsioonide ja erinevate liidestuste ning üldiste nõuete kirjeldust sh erinevaid protsesse täpsustavaid arutelusid.

Järgmised tegevused: alternatiivide kaalumine ning keskkonna funktsioonide ja liidestuste kirjeldamine (tähtaeg juuni 2019), lähteülesande koostamine, sh infosüsteemi nõuete kirjeldamine ning prototüüp (tähtaeg juuni 2020).

1.2. Kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise protsessi kujundamine ja oskuste arendamine

Eesmärk: parandada kaasamise koordinaatorite võrgustiku tööd, suurendada avaliku teenistuse tippjuhtide toetavat suhtumist ja oskusi kodanikukeskse 

Täidetud plaanitud mahus.

2018. aastast on pakutud koolitusi poliitika kujundamisega tegelevate teenistujate analüüsivõimekuse tõstmiseks ja kaasamisoskuste arendamiseks.

Moodulid jagunevad neljaks:

  • Poliitikakujundamise ABC
  • Protsessijuhtimine ja kaasamise oskused
  • Mõjude hindamine poliitikakujundamises. Kulu-tulu analüüs.
  • Valikmetoodikad mõjude ja protsesside hindamiseks (sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R, moodne R, visualiseerimine ja automatiseerimine R-is, kvalitatiivsete andmete kogumise ja analüüsi meetodid, regressioonianalüüs, sobitamine ja diff-in-diff analüüs, masinõppemeetodid, suurandmed ja võrgustikuanalüüs ning mõjude hindamine simulatsiooni abil.)

Koolituste tutvustused leiab riigitöötaja portaali koolitusmaterjalide registrist, otsides koolituse nimetuse järgi ning märkides otsingu algusajaks 1.01.2018).

Koolitatud on u 400 inimest, sel aastal lisandub 520 koolitusel osalejat. Jälgitakse, et koolitatavatest kolmandik oleksid kohalikud omavalitsused ja mittetulundusühingud (kõikide moodulite peale kokku).

1.3. Riigikogu tegevuse avatuse ja läbipaistvuse suurendamine

Eesmärk: Riigikogu täiskogu istungitega seotud andmeid saab tulevikus töödelda masinloetaval kujul, kiirenenud on komisjonide protokollide avaldamine ja need komisjoniti ühtlustatud.

Täidetud plaanitud mahus.

Riigikogu Kantselei avaandmete teenused on kättesaadavad. Avaandmeid väljastatakse läbi rakendusliidese (API) JSON-vormingus.

Avalik rakendus kuvab märkimisväärses mahus sisu mitmest infosüsteemist (näiteks stenogrammid, hääletused, osavõtt, dokumendiregister, saadikute ja teenistujate andmed, eelnõud, märksõnaotsingu sisu, statistika jm info). Paljud andmed on API väljundites esitatud universaalsete ja unikaalsete identifikaatoritena (UUID), millele saab selgitava vaste sobiva API päringu tegemisel.

Järgmine tegevus: protokollid avaldatakse esimesel võimalusel peale komisjoni istungi toimumist (tähtaeg juuni 2020).

Lubadus 2: Kaasamise ja läbipaistvuse suurendamine kohalikus omavalitsuses

2.1. Avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamine ja tegevuste juurutamine kohalikus omavalitsuses

Eesmärk: toetatakse KOVe, valdkonnas tegutsevaid organisatsioone ja vabaühendusi, avatud valitsemise tegevuste teadvustamiseks või rakendamiseks kohalikul tasandil.

Täidetud plaanitud mahus.

Sügisel 2018 korraldatud taotlusvoorust rahastati kahte avatud valitsemise tegevusi ellu viidavat projekti (Põlva ja Valga vald).

Avatud valitsemise tegevuste tutvustamiseks ja aruteludeks korraldab Rahandusministeerium 13.06 seminari, kus arutletakse avatud valitsemise hetkeseisu omavalitsustes ning võimalusi valitsemise avatuse suurendamiseks. Kogemust jagavad E-riigi Akadeemia eksperdid ja omavalitsused, kes on avatud valitsemise juba eesmärgiks seadnud ja esimesed sammud teinud.

Järgmine tegevus: vähemalt viies kohalikus omavalitsuses on töötatud välja avatud valitsemise tegevuskava või ellu viidud tegevusi tänu millele suureneb teadlikkus avatud valitsemise põhimõtetest ja nende rakendamisest (tähtaeg detsember 2020).

2.2. Kohalike avalike teenuste tasemete analüüsi tulemuste lihtne ja kasutajasõbralik esitamine

Eesmärk: metoodika ja analüüs annavad ülevaate, milliseid teenuseid ja millisel tasemel kohaliku omavalitsuse üksuses osutatakse. Metoodikale ja analüüsile tuginedes luuakse atraktiivne, elanikele lihtsalt käsitletav ning ülevaatlik tööriist, milles saab vaadata valdkondade kaupa oma omavalitsusüksuse andmeid ning võrrelda neid Eesti keskmise ja teiste omavalitsusüksuste andmetega. Kasutajatele luuakse rakenduses tagasiside andmise võimalus.

Täidetud plaanitud mahus hilinemisega.

Partneritega on läbi arutatud loodava tööriista vajalik funktsionaalsus ja esitlusviis. Sõlmitud on leping esialgse tööriista prototüübi loomiseks. See valmib 2019. aasta augusti lõpuks. Tulemus vaadatakse koos partneritega üle.

Järgmised tegevused: arenduse lähteülesande koostamine koostöös partneritega (tähtaeg veebruar 2019, eeldatav täitmise aeg august 2019), arenduse valmimine (tähtaeg detsember 2019, eeldatav täitmise aeg juuni 2020); keskkonna aktiivse kasutuse propageerimine (tähtaeg jaanuar 2020, eeldatav täitmise aeg detsember 2020).

Lubadus 3: Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

3.1. Osalusdemokraatia hoiakute ja oskuste arendamine üldhariduses

Eesmärk:
Huvitatud osalised (sh vabaühendused) esitavad oma ettepanekud sotsiaalainete valdkonna õpieesmärkide ja õpitulemuste ajakohastamiseks muutunud õpikäsituse põhimõtetest  lähtuvalt.

Täidetud plaanitud mahus hilinemisega.

Sotsiaalainete valdkonna töörühm esitas jaanuaris Innovele ettepanekud valdkonnapädevuste sõnastamiseks, valdkonna õppeainete kooliastme õpitulemuste sõnastuseks põhikoolis ja gümnaasiumis ja õpitulemuste lahtikirjutuseks hindamiskriteeriumidena. Innove esitas ettepanekud HTM-ile, kes plaanib sügisel alustada avalike konsultatsioonidega.

Järgmine tegevus: konsultatsioonid huvirühmadega (tähtaeg detsember 2019).


 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 2. august 2019