Tarkade otsuste fond

Riigikantselei lõi Euroopa Sotsiaalfondi toel tarkade otsuste fondi, et soodustada kvaliteetsemate ja analüüsidel tuginevate otsuste tegemist.

 

Tarkade otsuste fondi toel tehtud uuringud leiate ülevalt menüüst.

 

Programm "Valitsuse pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine" loodi 2007. aastal Euroopa Sotsiaalfondi toel ja kestis 31. juulini 2014.

Programmi elluviija oli riigikantselei strateegiabüroo, tegevused toimusid koostöös teiste ministeeriumide, valitsusasutuste ja valitsusväliste partneritega.

Programmi üldeesmärk oli valitsusasutuste pikaajalise planeerimise ja poliitika elluviimise kvaliteedi tõstmine ning ühtlustamine.

Programmi alla kuulub ka tarkade otsuste fond. 

 

Programmi viis alaeesmärki:

  • Valitsust nõustavate komisjonide ja nõukodade süsteemi arendamine
  • Strateegiate mõjuhindamise ühtse süsteemi arendamine
  • Poliitika kujundamist ja elluviimist toetavates uuringutes sisalduva uue ja olulise teabe levitamise süsteemi loomine ning uuringute kavandamise muutmine läbipaistvamaks
  • Valitsuse töö analüüsimise süsteemi arendamine
  • Poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ning mõjuanalüüside koostamist toetavate uuringute rahastamine (tarkade otsuste fond)

Tarkade otsuste fondist rahastati:

  • poliitikakujundamiseks vajalikke valdkondlikke uuringuid,
  • mõjude hindamiseks vajaminevaid uuringuid või analüüse neljas erinevas protsessis:

- valdkondlike arengukavade koostamisel ja muutmisel

- Euroopa Liidu otsustusprotsessis valitsuse seisukohtade kujundamisel

- seaduste väljatöötamisel

- roheliste raamatute ettevalmistamisel

 

 

Viimati uuendatud: 6. juuli 2015