Security Committee

The Security Committee coordinates the activities of agencies of executive power in the planning, development and organization of national defense.

Komisjoni koosseisu kuuluvad riigikaitsega seotud valdkondade eest vastutavad ministrid, komisjoni juhib peaminister.

Komisjoni ülesanded

  • kujundab Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes julgeoleku- ja kaitsepoliitilisi seisukohti;

  • juhib julgeolekupoliitika aluste ja riigikaitse strateegiliste arengudokumentide ning riigi kaitsetegevuse kava koostamist;

  • koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust riigikaitse planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel;

  • koordineerib julgeolekuasutuste ja kaitseväeluure tegevust;

  • analüüsib ja hindab riigi julgeolekuolukorda;

  • kavandab Eesti Vabariigi julgeolekule olulise tähtsusega teabe kogumist ja koordineerib riigi julgeolekuteabe hanke ja analüüsi kava väljatöötamist;

  • täidab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega komisjonile pandud ülesandeid riigisaladuse kaitse korraldamisel;

  • täidab muid seadusega pandud või Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

Komisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt dokumente ja teavet.

 

Riigikaitseseadus

Julgeolekuasutuste seadus

Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus

Julgeoleku ja riigikaitse koordineerimine

Koordineeriv roll on riigikaitseseaduse alusel antud Riigikantseleile, kuna riigikaitse hõlmab kõiki täidesaatva võimu poolt eri valdkondades elluviidavaid tegevusi

Komisjoni istungid

Komisjoni istungi kutsub kokku ja selle päevakorra otsustab peaminister.

Komisjoni istungid on kinnised. Peaministri loal võivad komisjoni istungil sõnaõigusega osaleda teised isikud.

Otsuste tegemine

Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab peale peaministri osa vähemalt kaks komisjoni liiget.

Komisjoni otsused tehakse istungil osalevate liikmete häälteenamusega. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt.

Istungite protokollimine

Komisjoni istungi kohta koostatakse protokoll. Kui komisjoni istungil käsitletakse riigisaladust või salastatud välisteavet, salastatakse istungi protokoll riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

Komisjoni töö korraldamine

Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

Riigikantselei kontrollib ja koordineerib komisjoni otsuste täitmist ning tal on komisjoni töö korraldamiseks õigus saada täidesaatva riigivõimu asutustelt dokumente ja teavet.

Komisjon võib oma ülesannete täitmiseks ja küsimuste lahendamiseks moodustada nõuandva õigusega alakomisjoni või nõukogusid ning määrata nende ülesanded, koosseisu, töökorra ja tööd korraldava asutuse. Alakomisjonil ja nõukogul on samuti oma ülesannete täitmiseks õigus saada täidesaatva riigivõimu asutustelt dokumente ja teavet.

Last updated: 01.10.2020