Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamisega aidatakse kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Riigikantselei viib perioodil 2014-2020 ellu haldusvõimekuse prioriteedi „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise“ meedet. Meetme eesmärk on juurutada mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele. 

Poliitikakujundamise kvaliteedi tõstmise käskkiri

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Tegevusi algatab Riigikantselei koostöös ministeeriumitega.

Meetmest rahastatakse:

  • mõjuanalüüside läbiviimist ning mõjude hindamise süsteemi arendamist. Mõjude hindamine on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta ja hinnatakse nende potentsiaalseid tagajärgi. Loe mõjude hindamise kohta lähemalt mõjude hindamise lehelt.
  • tulevikuanalüüse, mille eesmärk on Eesti jaoks pikaajalises perspektiivis oluliste teemade ja trendide analüüsimine rahvusvahelises kontekstis ja selle pinnalt esialgsete poliitikasoovituste tegemine.
  • õigusanalüüse, mis keskenduvad konkreetsele õiguslikule küsimusele ning toetavad õigusloomeprotsessi  või on vajalikud EL õiguse ülevõtmiseks.

Kõik uuringud leiab siit: /viide uuringute lehele/

Samuti arendab Riigikantselei kaasamise korraldamist Eestis ning rahastab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest erinevaid kaasamisprojekte, mis parandavad riigiasutuste ja valitsusväliste osapoolte võimekust poliitikakujundamise protsessis huvitatud osapoolte arvamust välja selgitada ja valitsusväliste partnerite võimekust poliitikakujundamises kaasa rääkida. Valitsusväliste osapooltega tehakse koostööd ka avatud valitsemise partnerluse raames.

Riigikantselei juurde on 2011. aastast moodustatud erinevaid rakke- ja ekspertrühmi, et lahendada küsimusi, mis ei ole selgelt ühe ministeeriumi vastutusalas. Hetkel on töös ligipääsetavuse rakkerühm ning innovatsioonitiim. 

Poliitikakujundamise ja õigusloome protsess

Üevaatlik info, kuidas poliitikaid kujundatakse ja seaduseelnõusid ette valmistatakse ning millised on valitsusväliste osapoolte võimalused nendes protsessides osaleda.

Loe veel
Kaasamine ja osalemine

Tänapäeva poliitikakujundamisel on suur osa kodanikel ja kodanikeühendustel.

Loe veel
Mõjude hindamine

Mõjude hindamise abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta, hinnates nende potentsiaalseid tagajärgi.

Loe veel
Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. 

Loe veel
Rakke- ja eksperdirühmad

Rakke- ja eksperdirühmi hakati Riigikantselei juurde looma 2011. aastal. 

Loe veel

Viimati uuendatud 28.04.2021