Valitsuskommunikatsioon

Valitsuskommunikatsioon tähendab riigi suhtlemist avalikkusega ning selle suhtluse korraldamist. Valitsuskommunikatsiooni eesmärk on anda kodanikele infot Vabariigi Valitsuse tegevuse, poliitika ja eesmärkide ning nende põhjenduste kohta.

Kuna valitsuse iga tegu mõjutab kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone, on demokraatlikus riigis valitsustel kohustus kodanikele oma tegevust selgitada ning põhjendada poliitikaid ja eesmärke.

Et oleks selge, kuidas või keda mingi otsus mõjutab, peab suhtlemine ja selgitamine kuuluma valitsuse igapäevase tegevuse juurde planeerimisest kuni otsuste lõpliku elluviimiseni. Läbipaistvus ja valmisolek riigi tegutsemist arusaadavalt avalikkusele selgitada on hea riigivalitsemise üks tunnuseid. Sisuliselt informeeritud kodanikud on omakorda tugevamad kaasarääkijad riigi poliitikate ja arengusuundade kujundamisel.

Valitsuskommunikatsiooni üks oluline põhimõte on apoliitilisus. Valitsuskommunikatsiooni üksus ei tegele kunagi ühegi erakonna huvide edendamise või poliitilise propagandaga.

Valitsuskommunikatsioon hõlmab nii valitsuskabineti kommunikatsiooni kui ministeeriumide ja neile alluvate riigiasutuste kommunikatsiooni.

Kõige üldisemalt on valitsuskommunikatsiooni eesmärk:

 • selgitada avalikkusele valitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi
 • hoida inimesi kursis nende õiguste ja kohustustega ja soodustada läbi sotsiaalkampaaniate käitumist, mis on kooskõlas avalike huvidega (nt turvalisuse tagamine teedel ja tervislikud eluviisid)
 • anda neile hädaolukorras käitumisjuhiseid
 • suurendada teadlikkust riigi toimimisest

Meie väärtused

 • Jagame infot avatult
 • Räägime asjadest ausalt
 • Tajume oma sõnade kaalu
 • Oleme arusaadavad
 • Jääme erapooletuks
 • Põhjendame otsuseid
 • Arvestame kõigi osapooltega
 • Teeme koostööd
 • Õpime vigadest
 • Toetame uuendusi

Meediaga suhtlemine

Valitsuse kommunikatsioonibüroo ülesanne on anda teada valitsuses ette valmistatavatest otsustest ning neid selgitada. Valitsusasutused konsulteerivad arengukavade ja õigusaktide eelnõude välja töötamisel nendega, keda kavandatavad otsused võivad mõjutada.

Go somewhere

Valitsuskommunikatsiooni arendamine

Valitsuse kommunikatsioonibüroo eesmärk on tagada, et inimesed saaksid valitsuse ja valitsusasutuste tegevuse kohta arusaadavat ja üheselt mõistetavat infot. Kommunikatsioonibüroo koordineerib ministeeriumide kommunikatsioonitegevusi ja põhimõtteid ning koolitab valdkonnas töötavaid spetsialiste.

Go somewhere

Ühtse visuaalse identiteedi kujundamine

Valitsus ja valitsusasutused töötavad tervikuna ühiste eesmärkide nimel ja see peab kajastuma ka visuaalselt. Valitsuse kommunikatsioonibüroo koordineerib valitsusasutuste ühtse visuaalse identiteedi loomist ja selle kasutusele võtmist.

Go somewhere

Kriisikommunikatsiooni arendamine

Valitsuse kriisikommunikatsiooni eesmärk on tagada, et kriiside korral on inimestel selge, mida nad oma elu, tervise ja vara säästmise tegema peavad. Kriisi võib tekitada loodusnähtus või siis inimtegevus, laialdased infrastruktuuri häired ja sõda. Kriisikommunikatsioon hõlmab ka infovahetust olukorrale reageerivate ametkondade, ettevõtete, vabaühenduste ja meediaorganisatsioonide vahel.

Go somewhere

Strateegiline kommunikatsioon

Strateegiline kommunikatsioon tähendab riigi tegevuse planeerimist ning koondamist ühtseks kommunikatiivseks tervikuks ja selle edastamine ühiskonnale. Selleks koordineerivad riigiasutused oma tegevusi, et avalikkusele edastatavad sõnumid oleksid läbimõeldud, selged ning toetaksid Eesti põhiseaduses kirjapandud väärtusi.

Go somewhere

Kommunikatsioonikanalid

Info andmiseks kasutatakse valitsuskommunikatsioonis erinevaid kanaleid, alates Twitteri säutsust kuni kampaanialehtedeni välja. Oluline on suuta viia vajalik sõnum sihtgrupini just neile omases suhtluskeskkonnas ja -keeles. Kommunikatsioonibüroo edendab uute kommunikatsioonikanalite ja- formaatide kasutuselevõtmist.

Go somewhere

Viimati uuendatud 03.02.2021